Wat willen we bereiken?

Coördinerend portefeuillehouder: Rabin Baldewsingh

Het programma heeft een omzet van ca. € 160 mln. opgebouwd uit € 135 mln. facilitaire dienstverlening en ca. € 25 mln. huisvesting. Dit bedrag wordt grotendeels doorbelast aan andere programma’s en ook daar verantwoord.

Doelstelling van dit programma is de gemeentelijke organisatie optimaal te ondersteunen op het gebied van automatisering, personeel en facilitaire zaken. De dienstverlening is onderverdeeld in de producten basiswerkplekken en plusproducten. De basisdienstverlening heeft een omzet van € 70 mln. en de plusproducten omvatten € 65 mln. De basiswerkplekken worden aan de gemeentelijke organisatie in rekening gebracht op basis van het aantal m2, werkplekken en aantal medewerkers dat op de afgesproken peildatum in gebruik en in dienst is.


Voor alle dienstverlening wordt de basis gevormd door de jaarlijks vastgestelde dienstverlenings-overeenkomst. Hierin staan naast de tarieven, ook het te behalen dienstverleningsniveau in termen van maximale doorlooptijden.

De gemeente wil haar gemeentelijke vastgoed (buiten de strategische kernvoorraad) optimaal inzetten voor haar voorzieningenpakket. Bij (her)huisvestingsvraagstukken wordt de gehele gemeentelijke vastgoedportefeuille in ogenschouw genomen. In de basisdienstverlening zetten we € 16 mln om, en in de plusproducten € 7 mln.

Wat gaan we daarvoor doen?

Basisproducten
Op dit product worden de lasten en baten van de werkplekken verantwoord. Dienstverlening aan de gemeentelijke organisatie vindt plaats op basis van een klant-leverancier relatie. Het niveau van dienstverlening is vastgelegd in een dienstverlenings-overeenkomst (DVO), die wordt verrekend via één tarief. De dienstverlening die met dit tarief in rekening wordt gebracht, is basis dienstverlening en hierin zijn zoveel mogelijk kosten opgenomen van de faciliteiten die nodig zijn voor een ambtenaar op een kantoorwerkplek om zijn werk te kunnen doen. Ook de kosten voor huisvesting, werkplekautomatisering, HR-services en nog een aantal producten (zoals koffie op de werkplek, printservice, klein druk- en printwerk en het gebruik van vergaderzalen) zijn in dit tarief verdisconteerd.

Plusproducten
Voor uitzonderingen op het basispakket (de plusproducten) worden aparte afspraken gemaakt en dit pluspakket wordt rechtstreeks met de afnemers verrekend.

Strategisch huisvestingsplan
De gemeentelijke organisatie wordt momenteel gehuisvest in de panden die behoren tot de strategische kernvoorraad, namelijk Spui, Leyweg en de stadsdeelkantoren.
Nader onderzoek heeft uitgewezen dat niet alle panden die in de beginfase voorzien waren om te worden afgestoten, verlaten kunnen worden. Sommige activiteiten in deze panden kunnen om praktische redenen niet over de strategische kernvoorraad verdeeld worden. Daarom is besloten het pand Binckhorstlaan voorlopig niet af te stoten.

Fruitweg
Recent is besloten om ook het pand Fruitweg tot en met 2019 aan te houden omdat de in het pand gehuisveste onderdelen niet in de strategische kernvoorraad geplaatst kunnen worden. De vloerbelasting die noodzakelijk is voor machines van de logistiek en de scanstraat is dermate groot dat huisvesting binnen de kernvoorraadpanden niet mogelijk is. Daarnaast kan de Fruitweg zo nodig worden gebruikt voor tijdelijke huisvesting van projectgroepen en organisatiedelen.

Automatisering
De basisinfrastructuur is het motorblok onder de dienstverlening. Deze dienstverlening die onder meer bestaat uit kantoorautomatisering, toegangsbeheer inclusief rollen en rechten en een gescheiden productie-, ontwikkel- en testomgeving moet degelijk, betrouwbaar en flexibel zijn.

Wat gaat het kosten in 2017?

Interne dienstverlening

Realisatie

Begroting

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

9.858

658

393

381

340

337

Baten

5.629

7.460

2.490

2.482

2.482

2.482

Saldo

4.229

-6.802

-2.097

-2.101

-2.142

-2.146

Saldo incidentele baten en lasten

806

-

-

-

-

-

Structureel saldo programma

3.423

-6.802

-2.097

-2.101

-2.142

-2.146

In 2017 zal naar verwachting hetzelfde bedrag als in eerdere jaren worden besteed aan interne dienstverlening. Het aantal werkplekken blijft nagenoeg gelijk, en de omvang van het dienstverleningspakket verandert nauwelijks. De lasten zijn in beginsel gelijk aan de baten omdat de kosten voor dienstverlening direct worden betaald door de gebruikers.
Het in 2017 gepresenteerde saldo wordt veroorzaakt door een technische exercitie, een gevolg van een verandering in regelgeving, namelijk de vernieuwing van het BBV.
De cijfers zijn veranderd ten opzichte van 2016 als gevolg van de uitname van de overhead, eveneens een gevolg van de BBV-vernieuwing.

Financiële overzichten

Verloop financiële overzichten

(bedragen x 1000,-)

Lasten (incl. reserves)

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten Gedrukte begroting 2016-2019

2.554

2.385

2.332

2.202

2.202

Reeds goedgekeurde mutaties

-

-

-

-

-

Subtotaal

2.554

2.385

2.332

2.202

2.202

Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota)

-

-

-

-

-

Autonome ontwikkelingen (overig)

-

-

-

-

-

Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken

-

-

-

-

-

Neutrale mutaties in/tussen programma’s

-1.896

-1.992

-1.951

-1.862

-1.866

Lasten Ontwerpbegroting 2017-2020

658

393

381

340

337

bedragen x 1000,-)

Baten (incl. reserves)

2016

2017

2018

2019

2020

Baten Gedrukte begroting 2016-2019

2.554

2.385

2.332

2.202

2.202

Reeds goedgekeurde mutaties

-

-

-

-

-

Subtotaal

2.554

2.385

2.332

2.202

2.202

Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota)

-

-

-

-

-

Autonome ontwikkelingen (overig)

-

-

-

-

-

Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken

-

-

-

-

-

Neutrale mutaties in/tussen programma’s

4.906

105

150

280

280

Baten Ontwerpbegroting 2017-2020

7.460

2.490

2.482

2.482

2.482

Reserves 2017

Beginsaldo

Dotaties

Onttrekkingen

Eindsaldo

Dienstcompensatiereserve CVDH

250

-

-

250

Dienstcompensatiereserve IDC

500

-

-

500

Bestemmingsreserve Basiswerkplekken

1.082

-

-

1.082

1.832

-

-

1.832

Voorzieningen 2017

Beginsaldo

Dotaties

Bestedingen

Eindsaldo

Voorziening svg-fonds

99

4

2

101

Voorziening Reorganisatie / WW

1.531

-

150

1.381

Plus-producten (CVDH)

2.332

20

218

2.134

3.962

24

370

3.616

Investeringen 2017

Bruto-
investering

Bijdragen
derden

Bijdragen
voorzieningen

Gemeentelijk
aandeel

8e SDK Leidschenveen

337

-

-

337

Aanschaf hardware/software

3.000

-

-

3.000

CIS Basisinfra 2014

1.750

-

-

1.750

Diverse investeringen installaties

387

-

-

387

Extra krediet Leyweg

302

-

-

302

Investeringen CO2 neutraal

525

-

-

525

Leyweg (afbouw IDC)

1.116

-

-

1.116

SDK Haagse Hout

233

-

-

233

Vervanging binnenzonwering

326

-

-

326

Vervanging/revisies installaties

158

-

-

158

8.133

-

-

8.133

Producten

Basiswerkplekken

Standaarddienstverlening, zoals huisvesting, werkplekautomatisering en HR-services.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Plus-producten

Dienstverlening buiten de basiswerkplek, op basis van aparte afspraken met diensten.

 • Lasten € -109
 • Baten € 1.163
 • Saldo € -1.272

Basiswerkplekken primair proces (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € -94
 • Baten € 367
 • Saldo € -461

Plus-producten primair proces (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 596
 • Baten € 960
 • Saldo € -364