Wat willen we bereiken?

Coördinerend Portefeuillehouder: Jozias van Aartsen

In dit programma zijn vanaf 2017 alleen de kosten van burgemeester en wethouders en de gemeentelijke bijdragen aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opgenomen. De ambtelijke advisering en ondersteuning van burgemeester en wethouders zijn met ingang van 2017 opgenomen in het overzicht overhead.

Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

Het college van burgemeester en wethouders vormt samen met de raad het Haagse gemeentebestuur. De raad stelt de kaders vast van het door het college te voeren beleid. Het college voert dit beleid uit.

Haagse Kracht zit in de stad. De stad maken we met alle Hagenaars en alle Haagse ondernemers. Er liggen grote uitdagingen voor ons: de aantrekkelijkheid van de stad, investeren in de stad, de kracht van de economie en de werkgelegenheid voor onze inwoners. Het stadsbestuur wil samen met alle Hagenaars deze uitdagingen aangaan. Het besturen van de stad komt tot uiting in besluiten die burgers en bedrijven raken. Denk aan reisdocumenten uitgeven, vergunningen verstrekken, belasting heffen, subsidies toekennen en individuele bijdragen betalen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bestuursadvisering en ondersteuning

Wat gaat het kosten (€1000)

Activiteit

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

College van B&W

Betalen van salarissen, wachtgelden aan (voormalig) leden van het college van B&W

1.670

0

1.670 N

Apparaatskosten college van B&W

Organiseren van representatieve evenementen en het treffen van functionele voorzieningen

2.397

0

2.397 N

Hagenaars en bezoekers aan de stad moeten zich welkom en prettig voelen. Het college blijft daarom de komende tijd investeren in een aantrekkelijke openbare ruimte. De kwaliteit van de binnenstad is daarbij belangrijk, maar onder andere ook de ontwikkeling van de Binckhorst en Scheveningen.

Ook blijven wij ons onverminderd inzetten voor Hagenaars met wie het minder goed gaat. Jongeren zonder werk en ouderen die zich zorgen maken over de toekomst kunnen rekenen op onze speciale aandacht. De strijd tegen jeugdwerkloosheid en het zorgvuldig invoeren van de nieuwe zorgtaken blijven de komende tijd prioriteit.

Hagenaars zijn zelf eigenaar van hun stad en omgeving. Inwoners en ondernemers weten zelf vaak het best wat er in hun omgeving nodig is. Het stadsbestuur kan helpen door open te staan voor initiatieven van Hagenaars zelf, of het nu gaat om het bouwen van een huis, het starten van een bedrijf, het inrichten van de eigen werk- en leefomgeving of het oprichten van een zorgcoöperatie. Lage lasten en het zo veel mogelijk beperken van regels helpen burgers en bedrijven daarbij.

Dit alles vraagt om een open bestuurscultuur en stelt eisen aan het samenspel tussen inwoners en ondernemers, tussen stad, gemeenteraad en college. Hagenaars willen graag actiever betrokken zijn bij hun leefomgeving; door hier verantwoordelijkheid voor te nemen, door eigen initiatieven te nemen of door mee te denken over voorstellen van de gemeente. Wij zullen dus Hagenaars beter in staat stellen invloed uit te oefenen; zo vroeg mogelijk, zo laagdrempelig mogelijk en zo direct mogelijk. Bewoners en bedrijven krijgen meer zeggenschap over de prioriteiten in hun eigen wijk. De uitvoering van beleid leggen we waar mogelijk dicht bij de Hagenaar. Daarom ook krijgen de stadsdelen meer invloed, budget en verantwoordelijkheid.

Overige activiteiten

Wat gaat het kosten (€1000)

Activiteit

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Bestuurlijke samenwerking

Bijdrage Metropool Rotterdam Den Haag en de VNG. Frictiekosten voormalig personeel Haaglanden

2.414

0

2.414 N

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft de potentie om een sterke Europese topregio te worden. Om dat doel te bereiken heeft de MRDH de afgelopen tijd een groot aantal initiatieven genomen. De belangrijkste daarvan zijn de regionale investeringsstrategie, de Roadmap Next Economy en de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid. De MRDH ondersteunt de ontwikkeling van de kenniseconomie onder meer door de ontwikkeling van het Central Innovation District. Een goede internationale en regionale bereikbaarheid, waaronder de schaalsprong Zoetermeer – Scheveningen (het uitbreiden van het lightrail netwerk), is cruciaal voor het economisch vestigingsklimaat. Deze en andere voornemens zijn opgenomen in de begroting en het werkplan van de MRDH voor 2017. De gemeenteraad heeft hierover in mei van 2016 zijn zienswijze vastgesteld.

Het convenant dat de MRDH sloot met de provincie Zuid-Holland is de uitdrukking van de steeds betere samenwerking tussen de overheden in de regio. Om de economie in de MRDH te versterken, is die bundeling van krachten ook vereist. Die vertaalt zich in één verhaal en één investeringsagenda. Nieuwe werkgelegenheid is hard nodig voor onze groeiende bevolking, maar komt zeker niet vanzelf tot stand.

De MRDH slaagt er steeds beter in om zich een positie te verwerven in het bestuurlijke landschap van de zuidelijke Randstad. Zo werkt de MRDH intensief samen met de provincie, bedrijfsleven en kennisinstellingen aan de uitvoering van de investeringsstrategie en van de Roadmap Next Economy.
In 2017 zal een eerste evaluatie van het functioneren van de MRDH plaatsvinden. Deze evaluatie heeft tot doel om te bezien of de wijze van besturen klopt en of de MRDH de beoogde doelen kan halen met de huidige instrumenten en middelen.

Wat gaat het kosten in 2017?

College en Bestuur

Realisatie

Begroting

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

43.821

44.993

6.481

6.171

6.171

6.171

Baten

2.579

-

-

-

2.200

-

Saldo

41.242

44.993

6.481

6.171

3.971

6.171

Saldo incidentele baten en lasten

-599

-1.700

500

-

-

-

Structureel saldo programma

41.841

46.693

5.981

6.171

3.971

6.171

In 2016 zijn de lasten op programma College en bestuur nog € 44,9 mln. In 2017 en verder dalen de lasten in dit programma naar € 6,4 mln. Dit komt omdat overhead niet langer per programma wordt opgenomen, maar centraal in een overzicht overhead. Naar verwachting wordt in 2019 de liquidatie van het Stadsgewest Haaglanden afgerond. De begroting houdt rekening met een incidentele baat van € 2,2 mln. vanwege de liquidatie-uitkering.

Financiële overzichten

Doorkijk programma per lasten in 2017 Doorkijk programma per activiteit in 2017

De bestedingen in het programma College en bestuur zijn in 2017 € 6,5 mln. De begroting 2017 bestaat voor 41% uit apparaatskosten. Dit zijn de personele lasten van het college van B&W en de frictiekosten voor het voormalig personeel van het Stadsgewest Haaglanden. 29% besteden we aan inkoop van goederen en diensten, zoals de huisvesting van B&W, collegevervoer en representatie. 28 % wordt besteed aan de inkomensoverdrachten aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de bestuurlijke tafels en de contributie aan de VNG.

Verloop financiële overzichten

(bedragen x 1000,-)

Lasten (incl. reserves)

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten Gedrukte begroting 2016-2019

43.916

43.507

42.547

42.449

42.449

Reeds goedgekeurde mutaties

-

-

-

-

-

Subtotaal

43.916

43.507

42.547

42.449

42.449

Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota)

-

-

-

-

-

Autonome ontwikkelingen (overig)

-

-

-

-

-

Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken

-

-

-

-

-

Neutrale mutaties in/tussen programma’s

1.077

-37.026

36.376-

36.278-

36.278-

Lasten Ontwerpbegroting 2017-2020

44.993

6.481

6.171

6.171

6.171

(bedragen x 1000,-)

Baten (incl. reserves)

2016

2017

2018

2019

2020

Baten Gedrukte begroting 2016-2019

2.200

-

-

-

-

Reeds goedgekeurde mutaties

-

-

-

-

-

Subtotaal

2.200

-

-

-

-

Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota)

-

-

-

-

-

Autonome ontwikkelingen (overig)

-

-

-

-

-

Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken

-

-

-

-

-

Neutrale mutaties in/tussen programma’s

-2.200

-

-

2.200

-

Baten Ontwerpbegroting 2017-2020

-

-

-

2.200

-

Reserves 2017

Beginsaldo

Dotaties

Onttrekkingen

Eindsaldo

Dienstcompensatiereserve BSD

500

-

-

500

500

-

-

500

Voorzieningen 2017

Beginsaldo

Dotaties

Bestedingen

Eindsaldo

Voorzienig wachtgeld wethouders

199

-

183

16

Voorziening Meavita

33

-

11

22

232

-

194

38

Investeringen 2017

Bruto-
investering

Bijdragen
derden

Bijdragen
voorzieningen

Gemeentelijk
aandeel

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

1.300

-

-

1.300

1.300

-

-

1.300

Producten

College van BenW

Betalen van salarissen, wachtgelden aan (voormalige) leden van het college van B&W.

 • Lasten € 1.670
 • Baten € 0
 • Saldo € 1.670

Bestuursondersteuning en bestuursadvisering College van B&W

Adviseren aan en secretarieel ondersteunen van het bestuur.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Concernfunctie POI en Communicatie

Adviseren en ondersteunen van het bestuur op het terrein van POI en Communicatie.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Concernfunctie Juridische zaken

Adviseren en ondersteunen van het bestuur op het terrein van Juridische zaken.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Concernfunctie Financiën

Adviseren en ondersteunen van het bestuur op financieel terrein.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Apparaatskosten college van B&W

Organiseren van representatieve evenementen en het treffen van functionele voorzieningen.

 • Lasten € 2.397
 • Baten € 0
 • Saldo € 2.397

Dienstenbibliotheek

Draagt zorg voor het informeren van bestuur en medewerkers van de gemeente Den Haag

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Bestuurlijke samenwerking

Bijdragen aan het Stadsgewest Haaglanden en de VNG.

 • Lasten € 2.414
 • Baten € 0
 • Saldo € 2.414