Overzicht lasten en baten per programma

In de onderstaande tabel zijn de geraamde lasten en baten per programma voor het jaar 2017 weergegeven .Voorts is aangegeven het bedrag dat de gemeente aan algemene dekkingsmiddelen raamt. De algemene dekkingsmiddelen (zie paragraaf 6.3 voor een toelichting) zijn gemeentelijke middelen die vrij aan te wenden zijn.

Lasten
2017

Baten
2017

Saldo
2017

Programma's

1. Gemeenteraad

7.828

0

-7.828

2. College en Bestuur

6.481

0

-6.481

3. Dienstverlening

31.331

13.506

-17.825

4. Openbare orde en Veiligheid

55.246

920

-54.326

5. Cultuur en Bibliotheek

101.639

8.812

-92.827

6. Onderwijs

141.813

50.246

-91.567

7. Werk, Inkomen en Armoedebeleid

580.264

393.128

-187.136

8. Zorg en Welzijn

331.661

42.568

-289.093

9. Jeugd

154.242

1.722

-152.520

10. Ontwikkeling Buitenruimte

236.370

110.864

-125.506

11. Economie, Internationale stad en Binnenstad

60.808

8.240

-52.568

12. Sport

52.650

8.584

-44.066

13. Verkeer en Milieu

92.046

1.950

-90.097

14. Wonen en Duurzaamheid

24.508

4.911

-19.597

15. Stadsontwikkeling

154.615

89.274

-65.341

16. Finanancien

12.618

19.510

6.892

17. Overige beleidsvoornemens

-10.246

0

10.246

18. Interne dienstverlening

393

2.490

2.097

19. Stadsdelen en Wijkaanpak

74.915

1.138

-73.777

Totaal programma's (excl. dekkingsmiddelen, overige posten en reserves)

2.109.181

757.863

-1.351.318

Algemene dekkingsmiddelen

10. Ontwikkeling Buitenruimte

135

2.863

2.728

13. Verkeer en Milieu

0

43.839

43.839

15. Stadsontwikkeling

3.147

18.463

15.316

16. Finanancien

23.251

1.305.801

1.282.550

Totaal dekkingsmiddelen

26.533

1.370.966

1.344.433

Overige posten

Overhead

202.412

2.404

-200.008

Heffing Vennotschapsbelasting

0

0

0

Onvoorzien

778

0

-778

Totaal overige posten

203.190

2.404

-200.786

Saldo van lasten en baten

2.338.904

2.131.233

-207.671

Dotaties en onttrekkingen aan reserves

136.214

343.885

207.671

Resultaat

2.475.118

2.475.118

0

Recapitulatie lasten, baten, dotaties en onttrekkingen per programma

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

2018

2019

2020

01 - Gemeenteraad

Lasten

7.064

8.002

7.828

7.761

7.763

7.744

Baten

12

0

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming

7.051

8.002

7.828

7.761

7.763

7.744

Dotaties

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

7.051

8.002

7.828

7.761

7.763

7.744

02 - College en Bestuur

Lasten

43.821

44.993

6.481

6.171

6.171

6.171

Baten

2.579

0

0

0

2.200

0

Resultaat voor bestemming

41.242

44.993

6.481

6.171

3.971

6.171

Dotaties

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

41.242

44.993

6.481

6.171

3.971

6.171

03 - Dienstverlening

Lasten

70.879

48.920

31.331

27.431

25.520

25.322

Baten

13.475

13.316

13.506

12.602

12.131

12.131

Resultaat voor bestemming

57.404

35.604

17.825

14.829

13.389

13.191

Dotaties

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

1.904

730

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

55.500

34.874

17.825

14.829

13.389

13.191

04 - Openbare orde en Veiligheid

Lasten

56.069

61.054

55.246

54.545

53.867

53.866

Baten

3.545

920

920

920

920

920

Resultaat voor bestemming

52.524

60.134

54.326

53.625

52.947

52.946

Dotaties

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

52.524

60.134

54.326

53.625

52.947

52.946

05 - Cultuur en Bibliotheek

Lasten

111.450

112.012

101.639

100.582

97.177

96.580

Baten

8.532

8.804

8.812

8.812

8.812

8.012

Resultaat voor bestemming

102.918

103.208

92.827

91.770

88.365

88.568

Dotaties

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

102.918

103.208

92.827

91.770

88.365

88.568

06 - Onderwijs

Lasten

151.937

156.726

141.813

95.146

89.965

86.943

Baten

57.846

53.969

50.246

5.921

5.921

5.921

Resultaat voor bestemming

94.091

102.757

91.567

89.225

84.044

81.022

Dotaties

4.800

1.000

0

0

0

0

Onttrekkingen

2.233

5.901

5.160

4.960

2.809

2.990

Resultaat na bestemming

96.658

97.856

86.407

84.265

81.235

78.032

07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

Lasten

647.523

641.806

580.264

565.433

552.109

552.892

Baten

421.512

394.498

393.128

391.950

390.703

390.675

Resultaat voor bestemming

226.011

247.309

187.136

173.484

161.406

162.217

Dotaties

6.567

23

0

860

0

0

Onttrekkingen

3.122

7.534

11.136

5.226

0

0

Resultaat na bestemming

229.456

239.798

176.000

169.118

161.406

162.217

08 - Zorg en Welzijn

Lasten

355.406

350.262

331.661

331.487

324.607

324.840

Baten

44.404

41.801

42.568

41.696

41.500

41.500

Resultaat voor bestemming

311.002

308.461

289.093

289.791

283.107

283.340

Dotaties

212

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

757

7.870

2.400

650

0

0

Resultaat na bestemming

310.456

300.590

286.693

289.141

283.107

283.340

09 - Jeugd

Lasten

152.789

160.616

154.242

155.355

155.564

156.297

Baten

2.579

2.003

1.722

1.722

1.722

1.722

Resultaat voor bestemming

150.210

158.613

152.520

153.633

153.842

154.575

Dotaties

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

-1

3.267

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

150.211

155.346

152.520

153.633

153.842

154.575

10 - Ontwikkeling Buitenruimte

Lasten

234.895

218.732

236.505

221.975

208.218

206.448

Baten

113.519

114.651

113.727

113.727

114.512

114.512

Resultaat voor bestemming

121.376

104.081

122.778

108.248

93.706

91.936

Dotaties

0

0

4.000

0

0

0

Onttrekkingen

5.759

2.976

5.065

2.500

1.000

0

Resultaat na bestemming

115.617

101.105

121.713

105.748

92.706

91.936

11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad

Lasten

54.346

79.642

60.808

49.686

24.771

23.286

Baten

6.807

18.833

8.240

2.390

2.390

2.390

Resultaat voor bestemming

47.539

60.809

52.568

47.296

22.381

20.896

Dotaties

35.275

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

18.332

19.816

16.118

10.170

1.075

1.208

Resultaat na bestemming

64.483

40.994

36.450

37.126

21.306

19.688

12 - Sport

Lasten

59.723

63.313

52.650

54.075

49.816

49.532

Baten

8.635

8.667

8.584

8.584

8.584

8.584

Resultaat voor bestemming

51.088

54.646

44.066

45.491

41.232

40.948

Dotaties

1.400

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

111

1.005

0

1.175

0

0

Resultaat na bestemming

52.377

53.641

44.066

44.316

41.232

40.948

13 - Verkeer en Milieu

Lasten

88.880

97.509

92.046

89.176

66.571

66.499

Baten

48.334

48.587

45.789

46.447

47.203

47.199

Resultaat voor bestemming

40.546

48.922

46.258

42.729

19.368

19.300

Dotaties

10.365

4.443

281

281

281

281

Onttrekkingen

13.381

19.567

11.566

7.296

0

0

Resultaat na bestemming

37.530

33.798

34.973

35.714

19.649

19.581

14 - Wonen en Duurzaamheid

Lasten

30.155

36.761

24.508

23.513

20.694

20.622

Baten

5.589

3.637

4.911

4.035

4.486

5.016

Resultaat voor bestemming

24.566

33.124

19.597

19.478

16.208

15.606

Dotaties

1.687

5.453

2.692

992

19

19

Onttrekkingen

8.155

4.165

3.029

3.318

1.333

731

Resultaat na bestemming

18.098

34.412

19.260

17.152

14.894

14.894

15 - Stadsontwikkeling

Lasten

168.105

175.246

157.762

108.616

92.911

68.111

Baten

124.345

154.903

107.738

91.331

93.565

71.137

Resultaat voor bestemming

43.760

20.343

50.024

17.285

-654

-3.026

Dotaties

27.974

14.240

200

200

200

200

Onttrekkingen

50.679

47.750

26.513

13.815

5.732

5.971

Resultaat na bestemming

21.054

-13.167

23.711

3.670

-6.186

-8.797

16 - Financiën

Lasten

67.365

68.309

35.868

38.771

43.799

56.000

Baten

1.378.773

1.410.501

1.325.311

1.320.105

1.331.279

1.347.502

Resultaat voor bestemming

-1.311.408

-1.342.192

-1.289.442

-1.281.334

-1.287.480

-1.291.503

Dotaties

7.207

6.833

1.836

2.122

1.274

0

Onttrekkingen

30.561

42.127

13.685

11.298

6.895

6.094

Resultaat na bestemming

-1.334.762

-1.377.486

-1.301.291

-1.290.511

-1.293.101

-1.297.596

17 - Overige beleidsvoornemens

Lasten

3.392

7.409

-9.468

3.977

14.020

22.371

Baten

668

0

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming

2.724

7.409

-9.468

3.977

14.020

22.371

Dotaties

128.539

225.743

127.205

82.806

100

0

Onttrekkingen

193.515

224.603

249.213

176.124

13.195

11.201

Resultaat na bestemming

-62.252

8.549

-131.476

-89.341

924

11.170

18 - Interne dienstverlening

Lasten

9.858

658

393

381

340

337

Baten

4.874

4.363

2.490

2.482

2.482

2.482

Resultaat voor bestemming

4.985

-3.705

-2.097

-2.101

-2.142

-2.146

Dotaties

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

755

3.097

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

4.230

-6.802

-2.097

-2.101

-2.142

-2.146

19 - Stadsdelen en wijkaanpak

Lasten

0

81.556

74.915

71.924

68.239

68.237

Baten

0

1.401

1.138

1.138

1.138

1.138

Resultaat voor bestemming

0

80.155

73.777

70.786

67.101

67.099

Dotaties

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

0

80.155

73.777

70.786

67.101

67.099

20 - Overhead

Lasten

0

0

202.412

199.618

200.083

198.929

Baten

0

0

2.404

2.489

2.489

2.489

Resultaat voor bestemming

0

0

200.008

197.129

197.593

196.440

Dotaties

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

0

0

200.008

197.129

197.593

196.440

TOTAAL GENERAAL voor consolidatie-eliminatie

Lasten

2.313.657

2.413.526

2.338.904

2.205.623

2.102.203

2.091.026

Baten

2.246.028

2.280.854

2.131.233

2.056.351

2.072.038

2.063.331

Resultaat voor bestemming

67.629

132.672

207.671

149.273

30.166

27.695

Dotaties

224.025

257.737

136.214

87.261

1.874

500

Onttrekkingen

329.263

390.408

343.885

236.533

32.040

28.195

Resultaat na bestemming

-37.608

0

0

0

0

0

Consolidatie-eliminatie

Lasten

-64.247

-60.760

0

0

0

0

Baten

-64.247

-60.760

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming

0

0

0

0

0

0

Dotaties

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

0

0

0

0

0

0

TOTAAL GENERAAL na consolidatie-eliminatie

Lasten

2.249.410

2.352.766

2.338.904

2.205.623

2.102.203

2.091.026

Baten

2.181.781

2.220.094

2.131.233

2.056.351

2.072.038

2.063.331

Resultaat voor bestemming

67.629

132.672

207.671

149.273

30.166

27.695

Dotaties

224.025

257.737

136.214

87.261

1.874

500

Onttrekkingen

329.263

390.408

343.885

236.533

32.040

28.195

Resultaat na bestemming

-37.608

0

0

0

0

0

Gemeentelijke inkomsten

De gemeente Den Haag heeft over 2017 circa € 2.475 miljoen aan baten begroot. De verdeling van deze gemeentelijke baten in 2017 is als volgt:

Baten

Baten
begroting 2017
(x € 1 mln.)

1. Algemene dekkingsmiddelen

1.371,0

2. Specifieke uitkeringen

391,9

3. Tarieven, leges en heffingen

135,6

4. Bouwgrondexploitatie

43,9

5. Onttrekkingen aan reserves

343,8

6. Overige inkomsten

188,9

Totaal

2.475,1

Een toelichting op de gemeentelijke inkomsten wordt hieronder per onderdeel gegeven.

 1. Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente bestaan uit:

Algemene dekkingsmiddelen

Baten
begroting 2017
(x € 1 mln.)

Algemene uitkering Gemeentefonds

830,2

Sociaal deelfonds

321,6

Onroerend Zaakbelasting

84,6

Hondenbelasting

2,0

Toeristenbelasting

6,9

Precariobelasting

16,3

Parkeerbelasting

43,8

Dividend (beleggingen)

20,9

Rente

23,3

Erfpachtinkomsten

18,5

Overige dekkingsmiddelen

2,9

Totaal

1.371,0

Uitkering uit het gemeentefonds
Ruim 33,5% van de begrote gemeentelijke inkomsten komt uit het gemeentefonds ( € 830 miljoen). Deze middelen zijn in principe vrij besteedbaar, al moet de gemeente natuurlijk rekening houden met doorlopende verplichtingen en met voorgeschreven wettelijke taken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verstuurt elk jaar drie circulaires over het gemeentefonds (in maart, mei en september). Die circulaires zijn openbaar op www.minbzk.nl. De gemeente maakt op basis van die circulaires eigen inschattingen over de verwachte uitkering. Het gemeentefonds groeit mee met de rijksuitgaven. Als het Rijk meer uitgeeft, dan gaat er ook extra geld naar het gemeentefonds.

Gemeentelijke belastingen
De begrote inkomsten uit gemeentelijke belastingen (de OZB, toeristen-, precario- en hondenbelasting) bedragen € 109,8 miljoen, dat is circa 8% van de algemene middelen, oftewel 4,4% van het totaal aan inkomsten van de gemeente. Een nadere toelichting hierop staat beschreven in de paragraaf 5.1 Lokale heffingen.

Inkomsten van rente en dividend
Ook heeft de gemeente rente-inkomsten op leningen. Voor 2017 wordt aan rente-inkomsten op verstrekte leningen € 35 miljoen verwacht. Tegelijk heeft de gemeente ook rentelasten van circa € 12 miljoen. De gemeente ontvangt dividend uit deelnemingen. Het belegde vermogen van de gemeente Den Haag bedraagt nominaal € 93 miljoen. Hieruit vloeit een dividendopbrengst voort van circa € 22 miljoen. In de paragraaf Verbonden partijen treft u een overzicht aan van de deelnemingen van de gemeente.

Erfpacht
Voor 2017 wordt ruim € 18,5 miljoen aan erfpachtbaten geraamd. De ontwikkelingen over erfpacht staan beschreven in de paragraaf Grondbeleid.

 1. Specifieke uitkeringen (inkomsten van derden)

De gemeente ontvangt van diverse ministeries, de provincie, de Europese Unie, Haaglanden en van buurgemeenten in 2017 ongeveer € 392 miljoen voor diverse voorzieningen:

Specifieke uitkeringen per programma

Baten begroting 2017 (in mln)

4. Openbare Orde en Veiligheid

2,4

5. Cultuur en Bibliotheek, onderwijsachterstanden

39,4

5. Cultuur en Bibliotheek, overig

5,6

7 Werk, Inkomen en Armoedebeleid, uitkeringen

333,4

7 Werk, inkoemen en Armoedebeleid, overig

2,3

8 Zorg en Welzijn

5,8

10 Economie, Internationale stad en Binnenstad

3,0

Totaal

391,9

Den Haag verwacht in 2017 € 392 miljoen specifieke bijdragen van andere overheden te krijgen. Deze specifieke bijdragen zijn bestemd voor specifiek aangewezen taken. Van de € 392 miljoen is € 333 miljoen bestemd voor het verstrekken van uitkeringen. In 2016 verwacht de gemeente € 410 miljoen specifieke bijdragen van andere overheden, waarvan € 334 miljoen voor het verstrekken van uitkeringen.
De specifieke bijdragen van andere overheden dalen dus € 18 miljoen. Dat komt voornamelijk door:

 1. In 2016 krijgt Den Haag € 12,5 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, voor stimulering van het regionale concurrentievermogen (EFRO Kansen voor West); in 2017 nog maar € 2,5 miljoen.
 2. In 2016 verwacht Den Haag nog € 3,7 miljoen te krijgen uit de verrekening van de subsidie voor de sociale werkvoorzieningen met omliggende gemeenten voor inwoners van die gemeenten die bij de Haeghe Groep werken, en in 2017 niets.
 3. Voor het tegengaan van voortijdig schoolverlaten verwacht Den Haag in 2017 € 1,5 miljoen minder te krijgen dan in 2016, voor het bestrijden van onderwijsachterstanden € 1,3 miljoen minder.
 4. Voor de verbetering van de luchtkwaliteit ontvangt Den Haag in 2016 € 1,0 miljoen en in 2017 niets
 1. Inkomsten uit (specifieke) dienstverlening

De gemeente brengt tarieven in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur of voor het verlenen van diensten aan de burgers. Het gaat om circa 5,5% van de totale inkomsten. De inkomsten uit tarieven betreffen een grote variëteit aan activiteiten, zoals de afgifte van vergunningen, verstrekken van paspoorten en rijbewijzen en het ophalen van huisvuil. In de onderstaande tabel zijn de opbrengsten van de, qua omvang, belangrijkste tarieven weergegeven (zie de bijlage Tarieven voor een specificatie).

Tarieven, leges en heffingen

Baten begroting 2017 (in mln)

Afvalstoffenheffing

59,2

Rioolrechten

37,2

Bouwleges

16,5

Burgerzaken

6,5

Sport/zwembaden

3,5

Bibliotheek inkomsten

1,8

Tarieven gezondheidszorg

1,6

Overige tarieven

9,3

Totaal

135,6

 1. Bouwgrondexploitatie

De gemeente treedt ook op als ondernemer, bijvoorbeeld in het geval van bouwgrondexploitaties. De begrote inkomsten voor de bouwgrondexploitatie vanwege gronduitgifte zijn € 43,9 miljoen. Hiertegenover staan ook de lasten voor het aankopen en bouwrijp maken van gronden van € 74,5 miljoen.

 1. Onttrekkingen aan reserves

Bestemmingsreserves zijn ingesteld om middelen met een specifiek doel over de jaargrens heen te kunnen vasthouden. In totaal wordt in 2017 voor onttrekking van circa € 343,8 miljoen aan bestemmingsreserves voorzien.

 1. Overige inkomsten

De gemeente heeft ook andere inkomsten, waarvan de belangrijkste zijn:

 • Inkomsten uit huren
 • Opbrengsten van producten van de Haeghe groep
 • Terug ontvangen/verhaalde bijstandsuitkeringen
 • Baten omgevingsvergunningen
 • Baten ambulancedienst
 • Verrekeningen met balansposten, zoals onderhanden werk

Standen reserves en voorzieningen

1. Reserves

(bedragen in €1000)

Reserve

Eindsaldo
2015

Resultaats-
bestemming

Beginsaldo
2015

Eindsaldo
2016

Eindsaldo
2017

Eindsaldo
2018

Eindsaldo
2019

Eindsaldo
2020

01 – Gemeenteraad

-

-

-

-

-

-

-

-

02 - College en Bestuur

500

-

500

500

500

500

500

500

03 - Dienstverlening

1.602

863

2.465

1.735

1.735

1.735

1.735

1.735

04 - Openbare orde en Veiligheid

-

-

-

-

-

-

-

-

05 - Cultuur en Bibliotheek

-

-

-

-

-

-

-

-

06 - Onderwijs

20.820

-

20.820

15.919

10.759

5.799

2.990

-

07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

27.355

867

28.222

20.712

9.576

5.210

5.210

5.210

08 - Zorg en Welzijn

11.783

-

11.783

3.913

1.513

863

863

863

09 - Jeugd

3.267

-

3.267

-

-

-

-

-

10 - Ontwikkeling Buitenruimte

7.145

396

7.541

4.565

3.500

1.000

-

-

11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad

48.387

-

48.387

28.571

12.453

2.283

1.208

-

12 - Sport

3.540

-

3.540

2.535

2.535

1.360

1.360

1.360

13 - Verkeer en Milieu

33.942

-

33.942

18.818

7.533

518

799

1.080

14 - Wonen en Duurzaamheid

11.648

-

11.648

12.936

12.598

10.272

8.958

8.246

15 - Stadsontwikkeling

125.341

7.837

133.178

99.668

73.355

59.740

54.208

48.437

16 - Financiën

207.345

27.648

234.993

199.699

187.850

178.673

173.052

166.959

17 - Overige beleidsvoornemens

350.748

-

350.748

351.888

229.881

136.562

123.467

112.265

18 - Interne dienstverlening

4.929

-

4.929

1.832

1.832

1.832

1.832

1.832

19 - Stadsdelen en wijkaanpak

-

-

-

-

-

-

-

-

Overhead

-

-

-

-

-

-

-

-

858.351

37.608

895.962

763.290

555.620

406.347

376.182

348.486

De volgende categorieën reserves worden onderscheiden:

 1. Algemene reserve: Niet geoormerkte middelen die dienen om tegenvallers te bekostigen zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast hoeven te worden;
 2. Compensatiereserves: dienen om dienstnadelen op te vangen of om incidentele uitgaven te dekken voor de bedrijfsvoering van een dienst en ter verrekening van het jaarrekening-resultaat op het apparaat van een dienst;
 3. Centrale bedrijfsvoeringsreserve: dient ter dekking van incidentele maatregelen ter verbetering van de gemeentebrede bedrijfsvoering, innovatie van de bedrijfsvoering en het opvangen van frictiekosten.
 4. Programmareserves: dienen ter verrekening van jaarrekeningresultaten van de beleidsbudgetten op een begrotingsprogramma, ter egalisatie van de lasten van kleinschalige incidentele projecten, en kleine incidentele beleidsinitiatieven.
 5. Reserve Grondbedrijf: dient ter verrekening van het rekeningresultaat op operationele grondexploitaties en grondexploitaties van verbonden partijen voor zover sprake is van winsten of verliezen die plaatsvinden binnen de plankaders zoals vastgelegd in projectdocument en grondexploitatie.
 6. (Tarief)egalisatiereserves: dienen om schommelingen op te vangen bij de tarieven die aan derden en intern in rekening worden gebracht;
 7. Activareserve: dient ter dekking van kapitaallasten;
 8. Projectreserves: dienen ter dekking van een specifiek doel of project;
 9. Overige bestemmingsreserves.

(bedragen in € 1000)

Reserve

Eindsaldo
2015

Resultaats-
bestemming

Beginsaldo
2015

Eindsaldo
2016

Eindsaldo
2017

Eindsaldo
2018

Eindsaldo
2019

Eindsaldo
2020

Algemene reserve

80.488

4.139

84.627

75.027

75.027

75.027

75.027

75.027

Compensatiereserves

4.975

1.599

6.574

4.290

3.945

3.945

3.945

3.945

Bedrijfsvoeringsreserve

4.800

1.200

6.000

5.472

5.472

5.472

5.472

5.472

Programmareserves

5.859

21.117

26.976

11.347

9.187

8.787

8.787

8.787

Reserve Grondbedrijf

49.974

-2.391

47.583

52.396

49.596

46.796

43.996

39.896

Egalisatiereserves

19.576

2.021

21.597

8.080

8.080

8.080

8.080

8.080

Activareserve

104.668

-

104.668

98.962

89.274

80.497

74.876

68.782

Projectreserves

318.862

9.926

328.788

239.804

168.566

131.426

122.398

115.932

Overige reserves

269.149

-

269.149

267.945

146.507

46.350

33.634

22.598

858.351

37.608

895.962

763.323

555.652

406.380

376.214

348.519

Een uitgebreide specificatie van de reserves is opgenomen in de bijlage van de programmabegroting.

2. Voorzieningen

(bedragen in € 1000)

Omschrijving voorziening

Saldo
31-12-2015

Saldo
31-12-2016

Saldo
31-12-2017

Saldo
31-12-2018

Saldo
31-12-2019

Saldo
31-12-2020

01 - Gemeenteraad

58

30

-

-

-

-

02 - College en Bestuur

522

232

38

23

8

4

03 - Dienstverlening

142

806

514

288

172

72

04 - Openbare orde en Veiligheid

6.763

6.606

7.321

7.718

8.328

8.913

05 - Cultuur en Bibliotheek

8.892

6.994

5.962

5.128

5.458

4.579

06 - Onderwijs

509

1.135

2.062

2.171

1.634

2.027

07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

7.650

7.375

7.100

6.760

5.533

5.176

08 - Zorg en Welzijn

6.495

5.366

6.881

7.540

6.726

6.503

09 - Jeugd

1.109

-

-

-

-

-

10 - Ontwikkeling Buitenruimte

30.575

28.718

24.224

21.156

17.711

13.804

11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad

-

23

123

223

323

423

12 - Sport

16.873

15.356

16.655

15.564

14.892

14.946

13 - Verkeer en Milieu

1.712

2.073

2.301

2.545

2.779

2.953

14 - Wonen en Duurzaamheid

1.060

772

434

96

-242

-580

15 - Stadsontwikkeling

74.699

72.975

75.973

75.423

75.883

75.414

16 - Financiën

7.055

6.986

6.896

6.816

6.746

6.686

17 - Overige beleidsvoornemens

-

-

-

-

-

-

18 - Interne dienstverlening

4.517

3.962

3.616

3.368

2.901

2.540

19 - Stadsdelen en wijkaanpak

-

-

-

-

-

-

Overhead

-

-

-

-

-

-

168.631

159.409

160.100

154.819

148.852

143.460

Een uitgebreide specificatie van de voorzieningen is opgenomen in de bijlage van de programmabegroting.

Bijlagen