Aanleg wegen, straten en pleinen

In stand houden van de indeling van wegen pleinen voetpaden om de bereikbaarheid van de stad te vergroten.

 • Lasten € 22.198
 • Baten € 4.294
 • Saldo € 17.904

Aanleg wegen, straten en pleinen (S)

In stand houden van de indeling van wegen pleinen voetpaden om de bereikbaarheid van de stad te vergroten.

 • Lasten € 298
 • Baten € 0
 • Saldo € 298

Accommodaties voor kunstbeoefening

Huisvesting en exploitatie van accommodaties op het gebied van de professionele podiumkunsten.

 • Lasten € 12.954
 • Baten € 0
 • Saldo € 12.954

Accommodaties voor kunstbeoefening (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 9.876
 • Baten € 4.397
 • Saldo € 5.479

Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid

Specifieke onderwijsprojecten en het uitvoeren van thema’s uit de Haagse Educatieve Agenda.

 • Lasten € 29.927
 • Baten € 5.425
 • Saldo € 24.502

Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 737
 • Baten € 0
 • Saldo € 737

Activafinanciering

Financiering mogelijk maken tegen minimale kosten en risico’s.

 • Lasten € 1.836
 • Baten € 16.020
 • Saldo € -14.184

Advies, informatie en sociaal juridische diensten

Ondersteuning en advisering van mensen bij wet- en regelgeving en sociaal juridische diensten. Ondersteuning multiprobleem -gezinnen.

 • Lasten € 5.741
 • Baten € 0
 • Saldo € 5.741

Afvalverwijdering

Inzamelen en verwijderen van huishoudelijk afval, lettend op service, milieu en kosten.

 • Lasten € 56.275
 • Baten € 2.257
 • Saldo € 54.018

Afvalverwijdering (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € -11
 • Baten € 0
 • Saldo € -11

Algemene baten en lasten (DSB)

Algemene baten en lasten en interne/externe leveringen.

 • Lasten € 344
 • Baten € 145
 • Saldo € 199

Algemene begraafplaatsen

De gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend exploiteren.

 • Lasten € 1.746
 • Baten € 382
 • Saldo € 1.364

Algemene begraafplaatsen (CVDH)

 • Lasten € -2
 • Baten € 0
 • Saldo € -2

Algemene uitkering gemeentefonds (CTR)

Inkomsten van het Rijk die de gemeente vrij en naar eigen inzicht mag besteden .

 • Lasten € 0
 • Baten € 830.245
 • Saldo € -830.245

Algemene voorziening Ketenpartners CJG

Praktische ondersteuning die gezinnen voorbereidt op passende, structurele hulpverlening.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Amateur kunst

Stimuleren van actieve en passieve cultuurparticipatie.

 • Lasten € 2.590
 • Baten € 0
 • Saldo € 2.590

Ambulancevervoer (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 209
 • Baten € 0
 • Saldo € 209

Ambulancezorg

Het verzorgen van ambulancevervoer.

 • Lasten € 11.926
 • Baten € 11.926
 • Saldo € 0

Ambulante Jeugdhulp

Gericht op gezinnen met kinderen die problemen hebben.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Apparaatskosten college van B&W

Organiseren van representatieve evenementen en het treffen van functionele voorzieningen.

 • Lasten € 2.397
 • Baten € 0
 • Saldo € 2.397

Apparaatskosten Gemeenteraad

Betalen van vergoedingen aan fracties en het treffen van voorzieningen t.b.v. de raad.

 • Lasten € 2.866
 • Baten € 0
 • Saldo € 2.866

Archeologie

Behoud van het archeologisch erfgoed in de bodem-Archeologie als integraal onderdeel van het ruimtelijk ordeningsproces-Archeologie dichter bij het publiek brengen.

 • Lasten € 1.170
 • Baten € 0
 • Saldo € 1.170

Asielzoekers en vluchtelingenbeleid

Begeleiding en ondersteuning aan (ex-)asielzoekers in de Nederlandse samenleving.

 • Lasten € 1.971
 • Baten € 1.575
 • Saldo € 395

Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

Investering in onderwijshuisvesting.

 • Lasten € 10.560
 • Baten € 0
 • Saldo € 10.560

Basiswerkplekken

Standaarddienstverlening, zoals huisvesting, werkplekautomatisering en HR-services.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Basiswerkplekken overhead (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Basiswerkplekken primair proces (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € -94
 • Baten € 367
 • Saldo € -461

Baten Afvalstoffenheffing

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 0
 • Baten € 59.202
 • Saldo € -59.202

Baten begraafplaatsrechten

De gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend exploiteren.

 • Lasten € 0
 • Baten € 2.119
 • Saldo € -2.119

Baten hondenbelasting

Heffen van de belastingen.

 • Lasten € 0
 • Baten € 1.973
 • Saldo € -1.973

Baten marktgelden

De markten kostendekkend exploiteren.

 • Lasten € 0
 • Baten € 4.137
 • Saldo € -4.137

Baten omgevingsvergunningen

Lasten en inkomsten uit leges bouwvergunningen.

 • Lasten € 0
 • Baten € 16.528
 • Saldo € -16.528

Baten onroerende zaakbelasting eigenaren

Uitvoering van de wet en inning van OZB.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Baten onroerende zaakbelasting eigenaren niet-woningen

Uitvoering van de wet en inning van OZB.

 • Lasten € 0
 • Baten € 30.165
 • Saldo € -30.165

Baten onroerende zaakbelasting eigenaren woningen

Uitvoering van de wet en inning van OZB.

 • Lasten € 0
 • Baten € 31.462
 • Saldo € -31.462

Baten onroerende zaakbelasting gebruikers

Uitvoering van de wet en inning van OZB.

 • Lasten € 0
 • Baten € 22.738
 • Saldo € -22.738

Baten parkeerbelasting

Administratie van de baten diverse parkeerbelastingen .

 • Lasten € 0
 • Baten € 43.839
 • Saldo € -43.839

Baten precariobelasting

Heffen van de belastingen.

 • Lasten € 0
 • Baten € 16.305
 • Saldo € -16.305

Baten precariobelasting (DSB)

Het verantwoorden van de precario's met betrekking tot het in gebruik geven van grond in de openbare ruimte ten behoeve van terrassen.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Baten precariobelasting (DSO)

Inkomsten uit de heffing van precario-belasting en inspectie op het houden van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Baten precariobelasting (S)

Inkomsten uit de heffing van precario-belasting en inspectie op het houden van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Baten rioolrechten

Inzamelen en verwijderen van huishoudelijk afval, lettend op service, milieu en kosten.

 • Lasten € 0
 • Baten € 37.156
 • Saldo € -37.156

Baten secretarieleges

Verstrekken van o.a. paspoorten, rijbewijzen, uittreksels GBA, afschriften burgerlijke stand, naturalisaties en verklaring omtrent gedrag.

 • Lasten € 5.069
 • Baten € 11.611
 • Saldo € -6.542

Baten toeristenbelasting

Heffen van de belastingen.

 • Lasten € 0
 • Baten € 6.858
 • Saldo € -6.858

Beeldende kunst

Stimuleren van een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van beeldende kunst.

 • Lasten € 3.182
 • Baten € 0
 • Saldo € 3.182

Beeldende kunst (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 383
 • Baten € 0
 • Saldo € 383

Beheer bedrijfspanden

Beheer van vastgoed woonpanden en bedrijfspanden voor ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

 • Lasten € 1.982
 • Baten € 3.833
 • Saldo € -1.851

Beheer bedrijfspanden (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 6.115
 • Baten € 7.805
 • Saldo € -1.690

Beheer en exploitatie CJG

De toegang tot de jeugdhulp wordt georganiseerd vanuit het Centrum Jeugd en Gezin.

 • Lasten € 7.567
 • Baten € 1.583
 • Saldo € 5.984

Beleggingen

Het bezit van aandelen in deelnemingen levert dividend op voor de gemeente.

 • Lasten € 1.328
 • Baten € 5.015
 • Saldo € -3.687

Beschermd wonen

Een vorm van wonen aanbieden vanwege pyschiatrische problematiek.

 • Lasten € 1.049
 • Baten € 0
 • Saldo € 1.049

Beschermd wonen (Decentralisatie WMO)

Een vorm van wonen aanbieden vanwege pyschiatrische problematiek (decentralisatie WMO).

 • Lasten € 78.456
 • Baten € 0
 • Saldo € 78.456

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen en beheers-verordeningen niet behorend bij bouwgrondexploitatie, Toetsen bouwprojecten aan regelgeving, Herstructureren woonmilieus

 • Lasten € 3.079
 • Baten € 0
 • Saldo € 3.079

Bestrijding geluidshinder

Minder structurele geluids­overlast door bedrijven en verkeer.

 • Lasten € 87
 • Baten € 0
 • Saldo € 87

Bestrijding Onveiligheid

Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid via een gebiedsgerichte en persoonsgerichte aanpak.

 • Lasten € 13.822
 • Baten € 920
 • Saldo € 12.902

Bestrijding onveiligheid Deco

Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid via een gebiedsgerichte en persoonsgerichte aanpak.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Bestrijding onveiligheid Deco (S)

Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid via een gebiedsgerichte en persoonsgerichte aanpak.

 • Lasten € 540
 • Baten € 0
 • Saldo € 540

Bestuurlijke samenwerking

Bijdragen aan het Stadsgewest Haaglanden en de VNG.

 • Lasten € 2.414
 • Baten € 0
 • Saldo € 2.414

Bestuursadvisering en ondersteuning

Het verantwoorden van de overhead van bestuursadvisering en ondersteuning

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Bestuursondersteuning en bestuursadvisering College van B&W

Adviseren aan en secretarieel ondersteunen van het bestuur.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Bestuursondersteuning Gemeenteraad

Terzijde staan van raad en commissies en verzorgen van communicatie burger - raad.

 • Lasten € 2.176
 • Baten € 0
 • Saldo € 2.176

Bewonersinitiatieven duurzaamheid

Stimuleren van burgers, bedrijven en instellingen op wijkniveau samen te werken rond het thema energiebesparing en CO2 redutie

 • Lasten € 143
 • Baten € 0
 • Saldo € 143

Bijdragen aan klimaatdoelen & duurzame energie

Een duurzame, klimaatneutrale stad in 2040; een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening.

 • Lasten € 2.574
 • Baten € 200
 • Saldo € 2.374

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen

Een tijdelijke uitkering bieden aan degenen die het nodig hebben.

 • Lasten € 371.272
 • Baten € 351.643
 • Saldo € 19.629

Bijzondere hulpverlening huisvesting

Het opvangen van Haagse gezinnen met kinderen tot 18 jaar die door een calamiteit (tijdelijk) dakloos zijn geworden.

 • Lasten € 215
 • Baten € 0
 • Saldo € 215

Binnenhavens

Beheer van de binnenhavens en ‑wateren.

 • Lasten € 138
 • Baten € 105
 • Saldo € 33

Bodembescherming en bodemsanering

Saneren of beheersen van alle bodemverontreiniging met risico’s.

 • Lasten € 3.173
 • Baten € 1.172
 • Saldo € 2.001

Bouw-, woning- en welstandstoezicht

Handhaven min. kwaliteit woningvoorraad, Terugdringen onrechtmatig gebruik van panden

 • Lasten € 5.410
 • Baten € 832
 • Saldo € 4.578

Bouwgrondexploitaties

Uitwerken masterplannen , Op peil brengen kustverdediging, Ontwikkelen van aantrekkelijk wonen, werken, recreëren en bereikbaarheid, Bouwgrondexploitaties.

 • Lasten € 59.597
 • Baten € 55.384
 • Saldo € 4.213

Bouwgrondexploitaties (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 1.214
 • Baten € 1.254
 • Saldo € -40

Brandweer en rampenbestrijding

Bijdrage aan veiligheidsregio.

 • Lasten € 40.570
 • Baten € 0
 • Saldo € 40.570

Burgerzaken

Bevolkingsadministratie, verkiezingen huwelijken, 14070 contactcentrum, fraudebestrijding, modernisering GBA, www.denhaag.nl, kernregistratie natuurlijke personen.

 • Lasten € 15.860
 • Baten € 320
 • Saldo € 15.540

Buurthuis van de Toekomst

Het bevorderen van de sociale samenhang en toegangkelijkheid van diensten en ruimten.

 • Lasten € 7.688
 • Baten € 0
 • Saldo € 7.688

Buurthuis van de toekomst (Decentralisatie WMO)

Het bevorderen van de sociale samenhang en toegangkelijkheid van diensten en ruimten (decentralisatie WMO).

 • Lasten € 5.427
 • Baten € 0
 • Saldo € 5.427

Buurthuis van de Toekomst (S)

Het bevorderen van de sociale samenhang en toegankelijkheid van diensten en ruimten .

 • Lasten € 19.203
 • Baten € 0
 • Saldo € 19.203

Citymarketing

Uitvoeren programma Citymarketing.

 • Lasten € 1.351
 • Baten € 0
 • Saldo € 1.351

College van BenW

Betalen van salarissen, wachtgelden aan (voormalige) leden van het college van B&W.

 • Lasten € 1.670
 • Baten € 0
 • Saldo € 1.670

Compensatieregeling startende ondernemers

De gemeente Den Haag heeft een compensatieregeling OZB voor startende ondernemers.

 • Lasten € 450
 • Baten € 0
 • Saldo € 450

Concern bedrijfsvoeringstaken

Het verantwoorden van de overhead van de concern bedrijfsvoeringstaken

 • Lasten € 24.414
 • Baten € 0
 • Saldo € 24.414

Concernfunctie Financiën

Adviseren en ondersteunen van het bestuur op financieel terrein.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Concernfunctie Juridische zaken

Adviseren en ondersteunen van het bestuur op het terrein van Juridische zaken.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Concernfunctie POI en Communicatie

Adviseren en ondersteunen van het bestuur op het terrein van POI en Communicatie.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Dienstenbibliotheek

Draagt zorg voor het informeren van bestuur en medewerkers van de gemeente Den Haag

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Dierenbescherming

Opvang en preventie van zwerfdieren. Vervoer en destructie van kadavers.

 • Lasten € 694
 • Baten € 0
 • Saldo € 694

Duurzaamheid (DSB)

Stimuleren van een gedragsverandering en het bevorderen van een stadseconomie.

 • Lasten € 2.450
 • Baten € 0
 • Saldo € 2.450

Economisch beleid (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 854
 • Baten € 884
 • Saldo € -30

Eenmalige rijksuitkeringen voor minima

Eenmalige rijksuitkeringen voor minima .

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Eigen bijdragen beschermd wonen

Eigen bijdrage beschermd wonen.

 • Lasten € -3.559
 • Baten € 0
 • Saldo € -3.559

Eigen bijdragen WMO (Decentralisatie WMO)

Eigen bijdrage WMO.

 • Lasten € 0
 • Baten € 10.139
 • Saldo € -10.139

Emancipatie

Bevorderen zelfredzaamheid, zelfstandigheid en maatschappelijke participatie.

 • Lasten € 1.135
 • Baten € 0
 • Saldo € 1.135

Erfpacht

Beheer 55.000 rechten van erfpacht incl. verkoop bloot eigendom .

 • Lasten € 3.147
 • Baten € 18.463
 • Saldo € -15.316

Erfpacht (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 18
 • Baten € 18
 • Saldo € 0

Expertise welzijn

Stimuleren en ondersteunen vrijwilligerswerk.

 • Lasten € 2.296
 • Baten € 0
 • Saldo € 2.296

Film, video en letterkunde

Stimuleren van de belangstelling voor de filmkunst, letterkundige activiteiten en de audiovisuele media.

 • Lasten € 1.730
 • Baten € 0
 • Saldo € 1.730

Financiele hulpverlening

Voorkomen, hanteerbaar maken en oplossen van problematische schulden.

 • Lasten € 3.751
 • Baten € 1.019
 • Saldo € 2.732

Fonds economische Structuurversterking

Het versterken van de economische structuur van Den Haag.

 • Lasten € 6.000
 • Baten € 6.000
 • Saldo € 0

Gebruik openbare ruimte

Reguleren van (tijdelijk) gebruik van de openbare ruimte en de straathandel.

 • Lasten € 2.201
 • Baten € 784
 • Saldo € 1.417

Gebruik openbare ruimte (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 97
 • Baten € 1.568
 • Saldo € -1.471

Gebruik openbare ruimte (S)

Reguleren van (tijdelijk) gebruik van de openbare ruimte en de straathandel.

 • Lasten € 226
 • Baten € 916
 • Saldo € -690

Geëscaleerde zorg 18-

Geëscaleerde zorg voor 18-

 • Lasten € 14.379
 • Baten € 0
 • Saldo € 14.379

Geldleningen en uitzetting korter dan 1 jaar

Financiering mogelijk maken tegen minimale kosten en risico’s.

 • Lasten € 180
 • Baten € 640
 • Saldo € -460

Geldleningen en uitzetting langer of gelijk aan 1 jaar

Financiering mogelijk maken tegen minimale kosten en risico’s.

 • Lasten € 12.278
 • Baten € 30.228
 • Saldo € -17.950

Gemeente archief

Het in goede, geordende en toegankelijke staat beheren van archieven en collecties.

 • Lasten € 2.637
 • Baten € 240
 • Saldo € 2.397

Gemeentebrede onderzoeken en ondersteuning

Het uitvoeren van concernopdrachten en bestuurshulp.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

Het wegnemen van financiële belemmeringen voor actieve deelname aan de samenleving.

 • Lasten € 58.229
 • Baten € 3.508
 • Saldo € 54.721

Gemeenteraad

De raad als volksvertegenwoordiger stelt de kaders en controleert deze.

 • Lasten € 1.640
 • Baten € 0
 • Saldo € 1.640

Gladheidbestrijding

Zorg voor veilig gebruik van hoofdwegen en doorgaande fietspaden bij gladheid en sneeuwval.

 • Lasten € 1.544
 • Baten € 0
 • Saldo € 1.544

Grachten en vaarten

Zorgdragen voor een doelmatige beheersing van het oppervlaktewater .

 • Lasten € 6.945
 • Baten € 0
 • Saldo € 6.945

Grachten en vaarten (S)

Zorgdragen voor een doelmatige beheersing van het oppervlaktewater .

 • Lasten € 225
 • Baten € 0
 • Saldo € 225

Graffitibestrijding

Uitvoeren van het viersporenbeleid graffitibestrijding.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Graffitibestrijding (S)

Uitvoeren van het viersporenbeleid graffitibestrijding.

 • Lasten € 663
 • Baten € 0
 • Saldo € 663

Groei aandeel openbaar vervoer

Netwerk Randstadrail, Betere kwaliteit haltes en stations, Bevorderen vervoersmanagement, Aanleggen P+R plaatsen.

 • Lasten € 6.706
 • Baten € 677
 • Saldo € 6.029

Groene sportvelden en terreinen

Beheren en ontwikkelen van buitensportaccommodaties.

 • Lasten € 11.604
 • Baten € 1.443
 • Saldo € 10.161

Groene sportvelden en terreinen (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 4.896
 • Baten € 830
 • Saldo € 4.066

Gymnastiek- en schoollokalen

Verhuur van gymlokalen na schooltijd.

 • Lasten € 53
 • Baten € 54
 • Saldo € -1

Herinrichting buitenruimte

Het instandhouden en verbeteren van de herinrichting van de buitenruimte.

 • Lasten € 29.719
 • Baten € 0
 • Saldo € 29.719

Herinrichting buitenruimte (DSO)

Het instandhouden en verbeteren van de herinrichting van de buitenruimte.

 • Lasten € -631
 • Baten € 0
 • Saldo € -631

Herinrichting buitenruimte OVV

Het instandhouden en verbeteren van de herinrichting van de buitenruimte.

 • Lasten € 3.470
 • Baten € 0
 • Saldo € 3.470

Huiselijk geweld

Het zo vroeg mogelijk aanpakken van huiselijk geweld.

 • Lasten € 13.477
 • Baten € 548
 • Saldo € 12.929

Huiselijk geweld (Decentralisatie WMO)

Het zo vroeg mogelijk aanpakken van huiselijk geweld (decentralisatie WMO).

 • Lasten € 20
 • Baten € 0
 • Saldo € 20

Huishoudelijke hulp

Ondersteunen bij het voeren van een zelfstandig huishouden.

 • Lasten € 43.627
 • Baten € 2.200
 • Saldo € 41.427

Huisvesting wijkgerichte werkgelegenheidsprojecten (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Hulpmiddelen Vervoer Ouderen en Gehandicapten

Aanbieden van vervoersvoorzieningen.

 • Lasten € 14.688
 • Baten € 0
 • Saldo € 14.688

Inburgering

Inburgeraars de kans bieden de Nederlandse taal goed te beheersen om optimaal te participeren in de Nederlandse samenleving.

 • Lasten € 31
 • Baten € 0
 • Saldo € 31

Industrieschappen

Ontwikkelen Bedrijvenschappen en industrieschappen.

 • Lasten € 376
 • Baten € 513
 • Saldo € -137

Integratie en Burgerschap

Begeleiding en ondersteuning aan (ex-) asielzoekers in de Nederlandse samenleving.

 • Lasten € 6.024
 • Baten € 0
 • Saldo € 6.024

Internationale Stad

Uitvoeren Investeringsprogramma Den Haag Internationale Stad.

 • Lasten € 5.928
 • Baten € 0
 • Saldo € 5.928

Interne / Externe leveringen (GAD)

Interne/externe leveringen.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Interne/ externe leveringen (OCW)

Interne/externe leveringen.

 • Lasten € 200
 • Baten € 200
 • Saldo € 0

Jeugbeleid 3DI

Financiering projecten en voorzieningen op het gebied van lokaal preventief jeugdbeleid.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Jeugdgezondheidszorg

Het gezondheidspotentieel van alle jeugd volgen en optimaliseren.

 • Lasten € 14.152
 • Baten € 139
 • Saldo € 14.013

Jeugdteams

Gezinsbegeleiding.

 • Lasten € 20.481
 • Baten € 0
 • Saldo € 20.481

Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen

Het administreren en beheren van de kapitaallasten van het Meerjaren Investeringsplan (MIP).

 • Lasten € 11.070
 • Baten € 0
 • Saldo € 11.070

Kenniseconomie en innovatie

Het versterken en uitbouwen van de kenniseconomie, innovatieve bedrijvigheid en de Haagse topsectoren.

 • Lasten € 15.275
 • Baten € 7.477
 • Saldo € 7.798

Kernregistraties

Wettelijk verplichte, geogerelateerde basis- en kernregistraties, Landmeten‑ en vastgoedinformatie

 • Lasten € 4.229
 • Baten € 341
 • Saldo € 3.888

Kinderbescherming

Kinderbescherming

 • Lasten € 16.135
 • Baten € 0
 • Saldo € 16.135

Kinderopvang (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 3.793
 • Baten € 3.991
 • Saldo € -199

Kinderopvang OCW

Toezien op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang.

 • Lasten € 1.947
 • Baten € 769
 • Saldo € 1.178

Kinderopvang SZW

Bieden van kinderopvang voor onbelemmerde deelname aan parti-cipatie, re-integratie, of inburgering.

 • Lasten € 1.687
 • Baten € 90
 • Saldo € 1.597

Kredietfaciliteiten GKB

Het verlenen van kredietfaciliteiten door de gemeentelijke kredietbank.

 • Lasten € 1.629
 • Baten € 5.439
 • Saldo € -3.809

Kunstzinnige vorming

Stimuleren educatief aanbod door culturele instellingen. Verschaffen van inzicht in een breed cultureel aanbod bij kinderen en jongeren.

 • Lasten € 2.954
 • Baten € 0
 • Saldo € 2.954

Kunstzinnige vorming (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 280
 • Baten € 167
 • Saldo € 113

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Tegemoet komen van mensen met een laag inkomen.

 • Lasten € 7.250
 • Baten € 0
 • Saldo € 7.250

Kwijtschelding belastingen

Burgers kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Het gaat dan de OZB en hondenbelasting.

 • Lasten € 150
 • Baten € 0
 • Saldo € 150

Kwijtschelding rioolrecht

Tegemoet komen van mensen met een laag inkomen.

 • Lasten € 50
 • Baten € 0
 • Saldo € 50

Lasten en baten Algemene reserve

Het administeren en beheren van de algemene reserve.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Lasten en baten Centrale bedrijfsvoeringsreserve

Het administeren en beheren van de Centrale bedrijfsvoeringsreserve.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Lasten en baten Programmareserves

Het administeren en beheren van de algemene reserve.

 • Lasten € 0
 • Baten € 2.160
 • Saldo € -2.160

Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

Heffen van de belastingen.

 • Lasten € 717
 • Baten € 2.289
 • Saldo € -1.572

Lasten omgevingsvergunningen

Lasten en inkomsten uit leges bouwvergunningen.

 • Lasten € 18.898
 • Baten € 0
 • Saldo € 18.898

Lasten precariobelasting (DSO)

Inkomsten uit de heffing van precario-belasting en inspectie op het houden van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Leefbaarheid & Bewonersparticipatie 3DI

Bevorderen bekendheid en aanbod in de samenleving van verzorgingsmaatschappij naar participatiemaatschappij.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Leefbaarheid en bewonersparticipatie

Oplossingen bieden en initiatieven mogelijk maken voor kleine leefbaarheids- en veiligheidsproblemen in de wijken en een luisterend oor te bieden.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S)

Praktische oplossingen bieden voor kleine leefbaarheids- en veiligheidsproblemen in de wijken.

 • Lasten € 9.294
 • Baten € 0
 • Saldo € 9.294

Leefbaarheid GSB (toezicht)

Handhaven in de openbare ruimte om de leefbaarheid in de stad te verbeteren

 • Lasten € 12.298
 • Baten € 0
 • Saldo € 12.298

Leerlingenvervoer

Vervoeren van kinderen van en naar school.

 • Lasten € 5.738
 • Baten € 0
 • Saldo € 5.738

Maatschappelijke dienstverlening

Ondersteuning van mensen met complexe problemen.

 • Lasten € 8.284
 • Baten € 0
 • Saldo € 8.284

Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB)

Maatwerkdienstverlening voor 18-

 • Lasten € 65.541
 • Baten € 0
 • Saldo € 65.541

Mantelzorg

Vergroten van beschikbaarheid en bereikbaarheid van respijtzorg.

 • Lasten € 4.052
 • Baten € 0
 • Saldo € 4.052

Mantelzorg (Decentralisatie WMO)

Vergroten van beschikbaarheid en bereikbaarheid van respijtzorg (decentralisatie WMO).

 • Lasten € 3.019
 • Baten € 0
 • Saldo € 3.019

Markten

De markten kostendekkend exploiteren.

 • Lasten € 4.186
 • Baten € 0
 • Saldo € 4.186

Markten (CVDH)

 • Lasten € 36
 • Baten € 36
 • Saldo € 0

Media/ICT in de stad

Het uitvoeren van wijkmediaprojecten en het versterken van de lokale omproep.

 • Lasten € 1.468
 • Baten € 0
 • Saldo € 1.468

Milieubeleid en milieubeheer

Duurzaam verbeteren van de kwaliteit van de woon- en werk- en leefomgeving.

 • Lasten € 2.145
 • Baten € 0
 • Saldo € 2.145

Milieueducatie (exclusief stadsboerderij)

Vergroten kennis en geven van handelingsperspectief over natuur- en milieuthema’s.

 • Lasten € 2.855
 • Baten € 381
 • Saldo € 2.474

Milieueducatie (exclusief stadsboerderij) (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Milieuvergunningen

Beschermen van het (leef)milieu tegen de effecten van het bedrijfsleven.

 • Lasten € 5.305
 • Baten € 0
 • Saldo € 5.305

Musea

Instandhouding breed museaal aanbod. Behoud cultureel erfgoed en professioneel collectiebeheer.

 • Lasten € 17.372
 • Baten € 0
 • Saldo € 17.372

Musea (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed

 • Lasten € 2.858
 • Baten € 1.539
 • Saldo € 1.319

Muziek, zang en opera

Stimuleren van productie en programmering van het professionele muziekaanbod.

 • Lasten € 4.819
 • Baten € 0
 • Saldo € 4.819

Nutsbedrijven

Het bezit van aandelen in deelnemingen levert dividend op voor de gemeente.

 • Lasten € 597
 • Baten € 15.908
 • Saldo € -15.312

Ombudsman

Het uit een onafhankelijke positie behandelen van klachten van burgers en instellingen.

 • Lasten € 634
 • Baten € 0
 • Saldo € 634

Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels

Bijdragen aan doelmatig en veilig verkeer en vervoer.

 • Lasten € 9.158
 • Baten € 0
 • Saldo € 9.158

Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels (S)

Om het uiterlijk aanzien op peil te houden wordt in tunnels graffitioverlast bestreden.

 • Lasten € 71
 • Baten € 0
 • Saldo € 71

Onderhoud wegen/straten/pleinen

Effectief en efficiënt wegonderhoud om de kwaliteit van wegverhardingen zo goed mogelijk te houden.

 • Lasten € 26.596
 • Baten € 4.920
 • Saldo € 21.676

Onderhoud wegen/straten/pleinen (S)

Effectief en efficiënt wegonderhoud om de kwaliteit van de wegverhardingen zo goed mogelijk te behouden.

 • Lasten € 6.789
 • Baten € 150
 • Saldo € 6.639

Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO)

Ondersteuning zodat Hagenaars zo lang en goed mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en optimaal participeren (decentralisatie WMO)

 • Lasten € 28.486
 • Baten € 0
 • Saldo € 28.486

Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO) - TUO

Ondersteuning zodat Hagenaars zo lang en goed mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en optimaal participeren (decentralisatie WMO).

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Onderwijsachterstandsbeleid

Uitvoeren van thema’s uit de Haagse Educatieve Agenda 2010-2014.

 • Lasten € 48.809
 • Baten € 40.215
 • Saldo € 8.594

Ongediertebedstrijding (DSB)

Bestrijden en voorkomen van ongedierte in de stad.

 • Lasten € 182
 • Baten € 0
 • Saldo € 182

Ongediertebestrijding (DSO)

Bestrijden van ongedierte in de bestaande (particuliere) woonvoorraad.

 • Lasten € 120
 • Baten € 0
 • Saldo € 120

Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 1.841
 • Baten € 283
 • Saldo € 1.558

Openbaar basisonderwijs (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 12.521
 • Baten € 38
 • Saldo € 12.483

Openbaar basisonderwijs subs POO

Uitvoering van de verzelfstandiging van de Stichting De Haagse Scholen.

 • Lasten € 27
 • Baten € 0
 • Saldo € 27

Openbaar groen

Zorgen voor een basisniveau van het openbaar groen, zowel in de grote groengebieden als in de wijken.

 • Lasten € 8.586
 • Baten € 83
 • Saldo € 8.503

Openbaar Groen (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 64
 • Baten € 0
 • Saldo € 64

Openbaar groen (S)

Zorgen voor een goed niveau van het openbaar groen, zowel in de grote groengebieden als in de wijken.

 • Lasten € 15.795
 • Baten € 72
 • Saldo € 15.723

Openbaar voortgezet onderwijs (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 7.897
 • Baten € 18
 • Saldo € 7.879

Openbare bibliotheek

Beschikbaar stellen van informatie-dragers en digitale bronnen, adviseren, informatie verstrekken en educatie.

 • Lasten € 23.249
 • Baten € 2.469
 • Saldo € 20.780

Openbare gezondheidszorg

Het bevorderen en beschermen van de gezondheid van alle Hagenaars.

 • Lasten € 24.744
 • Baten € 11.296
 • Saldo € 13.448

Openbare verlichting

Aanleggen, in stand houden en exploiteren van een doelmatige openbare verlichting.

 • Lasten € 9.062
 • Baten € 0
 • Saldo € 9.062

Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang jeugdhulp (Decentralisatie Jeugd)

Ouderenbijdrage.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Overhead directeur BSD

Het verantwoorden van de overhead van BSD

 • Lasten € 13.671
 • Baten € 0
 • Saldo € 13.671

Overhead directeur CVDH

Het verantwoorden van de overhead van CVDH

 • Lasten € 2.666
 • Baten € 0
 • Saldo € 2.666

Overhead directeur DPZ

Het verantwoorden van de overhead van DPZ

 • Lasten € 37.018
 • Baten € 0
 • Saldo € 37.018

Overhead directeur DSB

Het verantwoorden van de overhead van DSB

 • Lasten € 31.987
 • Baten € 0
 • Saldo € 31.987

Overhead directeur DSO

Het verantwoorden van de overhead van DSO

 • Lasten € 24.813
 • Baten € 0
 • Saldo € 24.813

Overhead directeur GAD

Het verantwoorden van de overhead van GAD

 • Lasten € 4.382
 • Baten € 570
 • Saldo € 3.812

Overhead directeur HGR

Het verantwoorden van de overhead van HGR

 • Lasten € 2.585
 • Baten € 0
 • Saldo € 2.585

Overhead directeur IDC

Het verantwoorden van de overhead van IDC

 • Lasten € -7.593
 • Baten € 1.834
 • Saldo € -9.427

Overhead directeur OCW

Het verantwoorden van de overhead van OCW

 • Lasten € 21.833
 • Baten € 0
 • Saldo € 21.833

Overhead directeur SZW

Het verantwoorden van de overhead van SZW

 • Lasten € 42.343
 • Baten € 0
 • Saldo € 42.343

Overige activiteiten gemeentebelastingen

Heffen van de belastingen.

 • Lasten € 231
 • Baten € 223
 • Saldo € 8

Overige kunst

Stimuleren van diverse vormen van kunst en cultuur en financiering voor diverse programma’s of projecten.

 • Lasten € 6.747
 • Baten € 0
 • Saldo € 6.747

Parkeergarages

Het verantwoorden van de lasten en baten van de parkeergarages die in eigendom zijn van de gemeente.

 • Lasten € 1.311
 • Baten € 143
 • Saldo € 1.168

Parkeergarages (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 623
 • Baten € 623
 • Saldo € 0

Parkeren handhaving

Het verzorgen van de handhaving rondom parkeren

 • Lasten € 7.877
 • Baten € 0
 • Saldo € 7.877

Parkeren op straat

Zorgen voor voldoende parkeerplaatsen in de openbare ruimte.

 • Lasten € 16.454
 • Baten € 1.510
 • Saldo € 14.944

Parkeren op straat (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 29
 • Baten € 0
 • Saldo € 29

Participatie 3DI

Invoering van de participatiewet.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Participatie ouderen en gehandicapten

Participatie van ouderen en gehandicapten bevorderen door onder andere sociaal culturele activiteiten ontmoeting en belangenorganisaties.

 • Lasten € 7.456
 • Baten € 0
 • Saldo € 7.456

Persoonsgebonden budgetten WMO

Ondersteuning om iedereen zoveel mogelijk een zelfstandig bestaan te laten leiden.

 • Lasten € 5.112
 • Baten € 0
 • Saldo € 5.112

Persoonsgebonden budgetten WMO (Decentralisatie WMO)

Ondersteuning om iedereen zoveel mogelijk een zelfstandig bestaan te laten leiden (decentralisatie WMO).

 • Lasten € 9.320
 • Baten € 0
 • Saldo € 9.320

PGB Jeugdhulp

Burgers in staat stellen zelf de noodzakelijke zorg in te schakelen en te organiseren.

 • Lasten € 5.004
 • Baten € 0
 • Saldo € 5.004

PGB Jeugdhulp (Decentralisatie Jeugd) (SZW)

Burgers in staat stellen zelf de noodzakelijke zorg in te schakelen en te organiseren (decentralisatie jeugd).

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Plus-producten

Dienstverlening buiten de basiswerkplek, op basis van aparte afspraken met diensten.

 • Lasten € -109
 • Baten € 1.163
 • Saldo € -1.272

Plus-producten primair proces (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 596
 • Baten € 960
 • Saldo € -364

Post onvoorzien

Budget beschikbaar houden voor onvoorziene knelpunten.

 • Lasten € 778
 • Baten € 0
 • Saldo € 778

Preventief Jeugdbeleid

Het voorkomen, verminderen of opheffen van problemen of stoornissen van lichamelijke, geestelijke, sociale of pedagogische aard die de ontwikkeling van jeugdigen naar volwassenheid ongunstig kunnen beïnvloeden.

 • Lasten € 9.643
 • Baten € 0
 • Saldo € 9.643

Preventief Jeugdbeleid (S)

Het voorkomen, verminderen of opheffen van problemen van sociale of pedagogische aard die de ontwikkeling van jeugdigen naar volwassenheid ongunstig kunnen beïnvloeden

 • Lasten € 6.597
 • Baten € 0
 • Saldo € 6.597

Publieke taken in de Jeugdhulp

Jeugdhulpverlening.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Reclame-opbrengsten

Het reguleren van reclame-uitingen aan of op gemeentelijke eigendommen in de buitenruimte.

 • Lasten € 135
 • Baten € 2.863
 • Saldo € -2.728

Recreatieve voorzieningen

Uitvoeren en optimaliseren van openluchtrecrea­tie en verlevendigen van het strand.

 • Lasten € 296
 • Baten € 1.509
 • Saldo € -1.213

Recreatieve voorzieningen (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 66
 • Baten € 451
 • Saldo € -385

Recreatieve voorzieningen (S)

Faciliteren van openluchtrecreatie.

 • Lasten € 1.122
 • Baten € 0
 • Saldo € 1.122

Regeling chronisch zieken en administratieve begeleiding (Decentralisatie WMO)

Persoonlijke ondersteuning aan burgers om financiële zorgen te verminderen en de basis op orde te brengen.

 • Lasten € 4.214
 • Baten € 0
 • Saldo € 4.214

Regionaal fietsendepot (DSB)

Het bewaren van verwijderde en gevonden (gestolen) fietsen en het stimuleren van fietsgebruik.

 • Lasten € 814
 • Baten € 115
 • Saldo € 699

Regionaal fietsendepot (HGR)

Het bewaren van verwijderde en gevonden (gestolen) fietsen en het stimuleren van fietsgebruik.

 • Lasten € 300
 • Baten € 300
 • Saldo € 0

Rekenkamer

Onderzoeken doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gevoerd bestuur.

 • Lasten € 512
 • Baten € 0
 • Saldo € 512

Rente Fonds Canons Ineens

Rente fonds canons ineens

 • Lasten € 3.110
 • Baten € 0
 • Saldo € 3.110

Riolering en waterzuivering

Doelmatige inzameling en transport van hemel- en afvalwater.

 • Lasten € 33.788
 • Baten € 60
 • Saldo € 33.728

Ruimtebiedende wijkcentra (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 5.015
 • Baten € 6.137
 • Saldo € -1.123

Schoolbegeleidingsdienst onderwijsachterstandsactiviteiten

Scholen in staat stellen onderwijsachterstanden van leerlingen te verminderen.

 • Lasten € 1.191
 • Baten € 0
 • Saldo € 1.191

Schoolbegeleidingsdienst reguliere schoolbegeleiding

Hulp bij onderwijsverbetering en voor leerlingen met problemen in hun ontwikkeling.

 • Lasten € 1.595
 • Baten € 0
 • Saldo € 1.595

Sociale werkvoorziening

Uitvoeren van de Wet sociale Werkvoorziening (Wsw).

 • Lasten € 36.209
 • Baten € 29.580
 • Saldo € 6.630

Sociale werkvoorziening (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 49
 • Baten € 0
 • Saldo € 49

Sociale werkvoorziening (Decentralisatie participatie)

Uitvoeren van de Wet sociale Werkvoorziening (Wsw).

 • Lasten € 41.901
 • Baten € 0
 • Saldo € 41.901

Sociale wijkteams (Decentralisatie WMO)

Coördineren van de ondersteuning in het sociaal domein aan kwetsbare volwassenen in sociale wijkteams.

 • Lasten € 2.211
 • Baten € 0
 • Saldo € 2.211

Sociale Wijkteams (Decentralisatie WMO) - TUO

Coördineren van de ondersteuning in het sociaal domein aan kwetsbare volwassenen in sociale wijkteams.

 • Lasten € 928
 • Baten € 0
 • Saldo € 928

Speciaal (Voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

Investering in onderwijshuisvesting.

 • Lasten € 1.324
 • Baten € 0
 • Saldo € 1.324