Wat willen we bereiken?

Coördinerend Portefeuillehouder: Rabin Baldewsingh

Het doel van het programma is gemeentelijke diensten en producten op een excellente manier aan te bieden aan bewoners, bedrijven en bezoekers. De gemeente stelt de inwoners en ondernemers van Den Haag centraal, met dienstverlening die op maat gesneden is, toegankelijk en snel, en die zorgt dat veel Hagenaars gemakkelijk in hun behoefte aan gemeentelijke dienstverlening kunnen voorzien. Dat schept ruimte voor persoonlijk en betekenisvol contact voor Hagenaars die ondersteuning nodig hebben bij gemeentelijke dienstverlening, omdat ze met een ingewikkeld probleem zitten en er zelf niet uitkomen. Het levert niet alleen de stad en haar inwoners een betere dienstverlening op, maar de gemeentelijke organisatie zal er ook efficiënter door kunnen werken. De indicatoren geven meetbare vertalingen van te bereiken doelen

Wat gaan we daarvoor doen?

Dienstverlening

Wat gaat het kosten (€1000)

Activiteiten

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Burgerzaken

Bevolkingsadministratie, verkiezingen, huwelijken, 14070, contactcentrum, www.denhaag.nl, fraudebestrijding, kernregistratie natuurlijke personen

15.860

320

15.540N

Baten secretarieleges

Verstrekken van o.a. paspoorten, rijbewijzen, uittreksels, GBA afschriften burgerlijke stand, naturalisatie en verklaring omtrent gedrag

5.069

11.611

6.541V

De gemeente maakt jaarlijks kosten voor de dienstverlening aan Hagenaars. Het gaat hierbij voornamelijk om apparaatskosten voor de loketten en de organisatie van verkiezingen. Een deel hiervan bekostigt de gemeente door het innen van leges op onder andere paspoorten en rijbewijzen. We verstrekken jaarlijks meer dan 100.000 reisdocumenten en 30.000 rijbewijzen.

Het Klantcontactcentrum is de centrale toegang voor bewoners, expats en ondernemers tot de dienstverlening van de gemeente Den Haag. Het beheert drie kanalen: de website www.denhaag.nl, het telefoonnummer 14070 en de balies in de stadsdeelkantoren. Het Klantcontactcentrum maakt de digitale dienstverlening steeds persoonlijker. Dit levert gemak en gewin op voor de gebruikers. Den Haag wil de gebruikers stimuleren om het best passende en kostenefficiënte kanaal te kiezen. Vanzelfsprekend worden mensen die moeite hebben met de overgang naar digitaal daarbij geholpen. Voor wie dat wil, blijven klantcontact via 14070 en een goede baliebehandeling altijd mogelijk.

Strategienota Haagse Dienstverlening
De Haagse visie op dienstverlening is beschreven in de strategienota dienstverlening ‘Goed, Gemakkelijk en Snel’ (RIS: 282570). In de Strategie Haagse Dienstverlening staat De Hagenaar centraal, dit betekent dat de gemeente zich primair oriënteert op wat de Hagenaar van de gemeente verlangt. Een gemeente die de burger en ondernemer centraal stelt luistert, laat weten wat ze met vragen doet en gebruikt die informatie als fundament voor continue verbetering. De Hagenaar centraal betekent ook dat de dienstverlening van de gemeente voldoet aan de verwachtingen van de inwoners en ondernemers en dat de gemeente persoonlijke aandacht besteedt aan hen die dat van de gemeente verlangen. De Strategienota Haagse Dienstverlening wordt uitgevoerd aan de hand van zgn. uitvoeringsprogramma’s:

 1. Luisteren. De Hagenaar centraal
 2. Doelgroepen
 3. Cultuur en organisatie
 4. Effectieve kanalen
 5. Online Persoonlijke Dienstverlening (OPD)

In 2017 stelt het college € 1,2 mln. beschikbaar voor slimme en innovatieve dienstverlening.
Voor een optimale dienstverlening aan de burger zijn goede basis-kerngegevens essentieel. Den Haag werkt samen met andere G4 gemeenten in het samenwerkingsverband BIRGIT om de ICT rondom basis- en kernregistraties samen te ontwikkelen en te beheren.

Verkiezingen
De eerstvolgende verkiezingen zijn die voor de Tweede Kamer op 15 maart 2017. Daarnaast kunnen er raadgevende referenda plaatsvinden. Voor het organiseren van verkiezingen is een apart budget en een reserve beschikbaar. Voor het organiseren van referenda krijgt de gemeente aanvullende financiële middelen van het ministerie van BZK.

Asielzoekers, statushouders en vluchtelingenbeleid

Wat gaat het kosten (€1000)

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Begeleiding en ondersteuning aan (ex-)asielzoekers in de Nederlandse samenleving.

1.971

1.575

395N

Maatschappelijke begeleiding statushouders
De gemeente heeft in 2017 € 0,6 mln. beschikbaar voor begeleiding en ondersteuning van statushouders. Het gaat om een subsidie voor maatschappelijke begeleiding van statushouders. In het Bestuursakkoord verhoogde instroom van asielzoekers is vanaf 2016 de Rijksvergoeding Maatschappelijke Begeleiding verhoogd van € 1.000,-- naar € 2.370,-- per volwassen statushouder. Dit is voldoende voor de eerste begeleiding door Stichting Vluchtelingenwerk

Integratie

Wat gaat het kosten (€1000)

Activiteiten

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Volwassen educatie

Inburgeraars de kans bieden de Nederlandse taal goed te beheersen om optimaal te participeren in de Nederlandse samenleving

908

0

908N

Inburgering

Inburgeraars de kans bieden de Nederlandse taal goed te beheersen om optimaal te participeren in de Nederlandse samenleving

31

0

31N

Integratie en burgerschap

Begeleiding en ondersteuning aan (ex-)asielzoekers in de Nederlandse samenleving

6.024

0

6.024N

Jaarlijks besteden we circa € 9,0 mln. aan integratie en inburgering. Het grootste gedeelte hiervan verstrekt de gemeente als subsidies aan verschillende stichtingen.

Inclusieve arbeidsmarkt
Het integratiebeleid streeft naar een arbeidsmarkt die geen groepen uitsluit. Het stimuleert werkgevers tot meer diversiteit op de werkvloer, onder andere via het platform Den Haag Inclusief. De gemeente ondersteunt ook initiatieven die kansen bieden op werk aan (migranten)jongeren, zoals trainingsprogramma’s. De gemeente zet ook in op het bestrijden van arbeidsmarktdiscriminatie en richt hiervoor een meldpunt op.

Antidiscriminatie
Iedereen in Nederland heeft het recht op gelijke behandeling en kansen. Het Rijk verplicht daarom elke gemeente om te zorgen voor toegang tot een onafhankelijke antidiscriminatie-voorziening. De gemeente wil de komende jaren bereiken dat burgers die worden gediscrimineerd dit vaker melden. Ook komt er een aanpak voor alle vormen van discriminatie tegen te gaan, zoals homodiscriminatie, discriminatie in de horeca, antisemitisme en moslimdiscriminatie. Op verschillende dagen wordt stil gestaan bij het tegengaan van discriminatie; bijvoorbeeld op de Internationale Dag tegen Racisme, Bevrijdingsdag, de Coming out Day en de Dag van de Rechten van de mens.

Stimulering Taal
Taal is een instrument om op allerlei manieren te (kunnen) participeren in de samenleving. Als onderdeel van het integratiebeleid krijgt het programma Taal in de Buurt een nieuw jasje. Het doel is dat geïsoleerde groepen zo meer kansen krijgen om toegeleid te worden naar (vrijwilligers)werk. Er komen taalscholen in bestaande voorzieningen.

Herfaseren middelen Integratie van 2016 naar 2017
De reden van de herfasering ligt in het feit dat de voorbereidingen voor de uitvoering langer duren, omdat dit in goed samenspraak met de partners in de stad gebeurt. Het gaat hier om door de raad gewenste extra impulsen met betrekking tot taal (opzet Taalscholen) en de uitrol van de actiepunten met betrekking tot (arbeidsmarkt)discriminatie zoals verwoord naar aanleiding van het SCP-rapport.

Verbindingen in de samenleving
De gemeente wil ontmoetingen en dialoog tussen verschillende bevolkingsgroepen stimuleren. Den Haag organiseert daarom stadsgesprekken met levensbeschouwelijke en religieuze instellingen. Door werkbezoeken versterkt de gemeente de contacten met maatschappelijke organisaties in de stad. Elkaar leren kennen en ontmoeten is één van de voorwaarden van integratie. Festivals zoals Blended en Divercity zijn belangrijk voor het leggen van verbindingen in de lokale samenleving, net als specifieke activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld lifestyle, literatuur en eetgewoonten; denk aan de Haagse Parade in het park De verademing, het Milan Summerfestival in het Zuiderpark, The Hague Indian Fair en het Amazigh festival. Deze activiteiten zijn een aanvulling op het Haagse kunst- en cultuur aanbod.

Media en ICT in de Stad

Wat gaat het kosten (€1000)

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Het uitvoeren van wijk mediaprojecten en het versterken van de lokale omroep

1.468

1.468N

De belangrijkste geldstroom bij Media en ICT in de Stad is het subsidiëren van de lokale omroep Den Haag. De gemeente hecht veel belang aan een sterke lokale omroep die een breed aanbod aan programma's en content produceert en daarbij samenwerkt met de verschillende mediapartners in en buiten Den Haag. Met behulp van een nieuwe lokale MediaHub wordt het voor de verschillende samenwerkingspartners makkelijker content uit te wisselen en burgerjournalistiek te bevorderen. De gemeente ondersteunt dit soort innovatieve ontwikkelingen met het programma ICT in de Stad. Bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente organiseren samen ICT-cafés, waar kennis wordt gedeeld en nieuwe toepassingen worden gepresenteerd.

Wat gaat het kosten in 2017?

Dienstverlening

Realisatie

Begroting

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

70.879

48.920

31.331

27.431

25.520

25.322

Baten

15.379

14.046

13.506

12.602

12.131

12.131

Saldo

55.500

34.874

17.825

14.829

13.389

13.191

Saldo incidentele baten en lasten

6.033

7.771

8.456

4.000

-

-

Structureel saldo programma

49.467

27.103

9.369

10.829

13.389

13.191

In 2016 bedragen de lasten van het programma dienstverlening € 49,7 mln. In 2017 en verder dalen de lasten van het programma naar € 25,3 mln. Deze dalende lasten kunnen bijna geheel worden verklaard door het nieuwe programma 19, Stadsdelen en Wijken en het overzicht overhead.

Financiële overzichten

Doorkijk programma per lasten- en batensoort in 2017

In het programma dienstverlening zal in 2017 € 31 mln. worden besteed. Den Haag besteedt 38% aan subsidies voor o.a. integratie en taalonderwijs. De begroting 2017 bestaat voor 37% uit apparaatskosten. Dit zijn kosten die wij maken voor de dienstverlening aan de burgers voor het verstrekken van onder andere paspoorten en rijbewijzen. De baten zijn met name legesinkomsten voor het verstrekken van onder andere paspoorten en rijbewijzen.

Doorkijk programma per activiteit in 2017

De activiteiten voor burgerzaken en secretarieleges vormen bijna 70% van de totale programmalasten en de activiteit integratie en burgerschap 17%. De legesinkomsten (baten secretarieleges) zijn 86 % van de programmabaten in 2017. Per product of cluster van producten geven we hieronder een nadere toelichting.

Verloop financiële overzichten

(bedragen x 1000,-)

Lasten (incl. reserves)

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten Gedrukte begroting 2016-2019

47.196

44.705

44.138

42.869

42.869

Reeds goedgekeurde mutaties

-

-

-

-

-

Subtotaal

47.196

44.705

44.138

42.869

42.869

Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota)

-

-

-

-

-

Autonome ontwikkelingen (overig)

-

-

-

-

-

Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken

-

1.200

-

-

-

Neutrale mutaties in/tussen programma’s

1.724

-14.574

-16.708

-17.349

-17.547

Lasten Ontwerpbegroting 2017-2020

48.920

31.331

27.431

25.520

25.322

(bedragen x 1000,-)

Baten (incl. reserves)

2016

2017

2018

2019

2020

Baten Gedrukte begroting 2016-2019

12.327

12.144

12.144

12.144

12.144

Reeds goedgekeurde mutaties

-

-

-

-

-

Subtotaal

12.327

12.144

12.144

12.144

12.144

Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota)

-

-

-

-

-

Autonome ontwikkelingen (overig)

-

-

-

-

-

Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken

-

-

-

-

-

Neutrale mutaties in/tussen programma’s

1.719

1.363

458

13-

13-

Baten Ontwerpbegroting 2017-2020

14.046

13.506

12.602

12.131

12.131

Reserves 2017

Beginsaldo

Dotaties

Onttrekkingen

Eindsaldo

Dienstcompensatiereserve DPZ

270

-

-

270

Bestemmingreserve verkiezingen

1.465

-

-

1.465

1.735

-

-

1.735

Voorzieningen 2017

Beginsaldo

Dotaties

Bestedingen

Eindsaldo

Voorziening Wachtgeld

76

-

54

22

Voorziening Klant Contact Centrum

730

-

238

492

806

-

292

514

Investeringen 2017

Bruto-
investering

Bijdragen
derden

Bijdragen
voorzieningen

Gemeentelijk
aandeel

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

1.350

-

-

1.350

Key2BZ

500

-

-

500

1.850

-

-

1.850

Producten

Stadsdelen

Inzet van personeel op stadsdeelkantoren.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Burgerzaken

Bevolkingsadministratie, verkiezingen huwelijken, 14070 contactcentrum, fraudebestrijding, modernisering GBA, www.denhaag.nl, kernregistratie natuurlijke personen.

 • Lasten € 15.860
 • Baten € 320
 • Saldo € 15.540

Baten secretarieleges

Verstrekken van o.a. paspoorten, rijbewijzen, uittreksels GBA, afschriften burgerlijke stand, naturalisaties en verklaring omtrent gedrag.

 • Lasten € 5.069
 • Baten € 11.611
 • Saldo € -6.542

Wijkaanpak

Snel zichtbare investeringen in de openbare ruimte.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Volwasseneneducatie (inburgering)

Inburgeraars de kans bieden de Nederlandse taal goed te beheersen om optimaal te participeren in de Nederlandse samenleving.

 • Lasten € 908
 • Baten € 0
 • Saldo € 908

Media/ICT in de stad

Het uitvoeren van wijkmediaprojecten en het versterken van de lokale omproep.

 • Lasten € 1.468
 • Baten € 0
 • Saldo € 1.468

Asielzoekers en vluchtelingenbeleid

Begeleiding en ondersteuning aan (ex-)asielzoekers in de Nederlandse samenleving.

 • Lasten € 1.971
 • Baten € 1.575
 • Saldo € 395

Inburgering

Inburgeraars de kans bieden de Nederlandse taal goed te beheersen om optimaal te participeren in de Nederlandse samenleving.

 • Lasten € 31
 • Baten € 0
 • Saldo € 31

Huisvesting wijkgerichte werkgelegenheidsprojecten (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Leefbaarheid en bewonersparticipatie

Oplossingen bieden en initiatieven mogelijk maken voor kleine leefbaarheids- en veiligheidsproblemen in de wijken en een luisterend oor te bieden.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Integratie en Burgerschap

Begeleiding en ondersteuning aan (ex-) asielzoekers in de Nederlandse samenleving.

 • Lasten € 6.024
 • Baten € 0
 • Saldo € 6.024

Leefbaarheid & Bewonersparticipatie 3DI

Bevorderen bekendheid en aanbod in de samenleving van verzorgingsmaatschappij naar participatiemaatschappij.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0