Wat willen we bereiken?

Coördinerend Portefeuillehouder: Presidium

De gemeenteraad vertegenwoordigt als hoogste orgaan van de gemeente alle inwoners van Den Haag. De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het bestuur van de stad. De gemeenteraad stelt de kaders, heeft het budgetrecht en controleert het door het college gevoerde beleid.

Voor de ondersteuning heeft de gemeenteraad de beschikking over de griffie. De griffie verleent diensten aan de raad en de door de raad ingestelde commissies, zorgt voor de communicatie tussen de burgers van Den Haag en de raad en de ondersteuning van de relatie tussen de raad en de burger.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten (€1000)

Activiteit

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Gemeenteraad

De raad als volksvertegenwoordiger stelt de kaders en controleert deze

1.640

0

1.640 N

Bestuurs-ondersteuning Gemeenteraad

Terzijde staan van raad en commissie en verzorgen van communicatie burger-raad

2.176

0

2.176 N

Apparaatskosten Gemeenteraad

Betalen van vergoedingen aan fracties en het treffen van voorzieningen t.b.v. de raad

2.866

0

2.866 N

Ombudsman

Het uit een onafhankelijke positie behandelen van klachten van burgers en instellingen

634

0

634 N

Rekenkamer

Onderzoeken doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gevoerd bestuur

512

0

512 N

De gemeenteraad heeft een aantal vakcommissies. In deze commissies wordt de besluitvorming in de raadsvergadering voorbereid. De specifieke Rekeningencommissie is belast met onderzoek naar de jaarrekeningen en het financiële beheer van het college.

De komende tijd zijn er vier zaken waarmee rekening gehouden moet worden;

 1. De meerjarige uitgaven voor nieuwe audiovisuele middelen in de raadzaal.
 2. De meerjarige uitgaven voor  herinrichting van de raadzaal.
  De kosten onder 1 en 2 worden verspreid over de verwachte levensduur van de verschillende componenten van de verbouwing.
 3. Het risico van de werkkostenregeling. Dit hangt af van de totale gemeentelijke bestedingen in het kader van de werkkostenregeling. Als deze kosten boven een totale drempel komen, moet ook de gemeenteraad zijn aandeel nemen. Dit risico is elk jaar aanwezig.
 4. De kosten van een trainee bij de gemeentelijke ombudsman.

Al deze ontwikkelingen passen binnen de omvang van de huidige begroting

Wat gaat het kosten in 2017?

Gemeenteraad

Realisatie

Begroting

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

7.063

8.002

7.828

7.761

7.763

7.744

Baten

12

-

-

-

-

-

Saldo

7.051

8.002

7.828

7.761

7.763

7.744

Saldo incidentele baten en lasten

-

-

-

-

-

-

Structureel saldo programma

7.051

8.002

7.828

7.761

7.763

7.744

In 2016 zijn de lasten op programma Gemeenteraad € 8,0 mln. In 2017 en verder dalen de lasten van het programma naar € 7,7 mln. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een incidenteel budget in 2016 voor de verbouwing van de raadszaal.

Financiële overzichten

Doorkijk programma per lastensoort in 2017

Doorkijk programma per activiteit in 2017

In het programma Gemeenteraad zal in 2017 € 7,8 mln. worden besteed. Dit bedrag bestaat voor 64% uit apparaatskosten. Dit zijn kosten die worden gemaakt voor onder andere vergoedingen van raadsleden, voorlichting en nieuwe audiovisuele middelen voor de raadszaal. De subsidies zijn de inkomensoverdrachten voor de fractieondersteuning.

De activiteiten met betrekking tot apparaatskosten gemeenteraad, bestuur ondersteuning gemeenteraad en gemeenteraad vormen bijna 86% van de totale programmalasten. De ombudsman en de rekenkamer nemen de resterende 14% van de programmalasten voor rekening. Per product of cluster van producten geven we hieronder een nadere toelichting.

Verloop financiële cijfers

(bedragen x 1000,-)

Lasten (incl. reserves)

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten Gedrukte begroting 2016-2019

7.969

7.964

7.891

7.890

7.890

Reeds goedgekeurde mutaties

-

-

-

-

-

Subtotaal

7.969

7.964

7.891

7.890

7.890

Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota)

-

-

-

-

-

Autonome ontwikkelingen (overig)

-

-

-

-

-

Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken

-

-

-

-

-

Neutrale mutaties in/tussen programma’s

33

-136

-130

-127

-146

Lasten Ontwerpbegroting 2017-2020

8.002

7.828

7.761

7.763

7.744

Voorzieningen 2017

Beginsaldo

Dotaties

Bestedingen

Eindsaldo

Voorziening wachtgeld Ombudsman

30

-

30

-

30

-

30

-

Producten

Gemeenteraad

De raad als volksvertegenwoordiger stelt de kaders en controleert deze.

 • Lasten € 1.640
 • Baten € 0
 • Saldo € 1.640

Ombudsman

Het uit een onafhankelijke positie behandelen van klachten van burgers en instellingen.

 • Lasten € 634
 • Baten € 0
 • Saldo € 634

Bestuursondersteuning Gemeenteraad

Terzijde staan van raad en commissies en verzorgen van communicatie burger - raad.

 • Lasten € 2.176
 • Baten € 0
 • Saldo € 2.176

Apparaatskosten Gemeenteraad

Betalen van vergoedingen aan fracties en het treffen van voorzieningen t.b.v. de raad.

 • Lasten € 2.866
 • Baten € 0
 • Saldo € 2.866

Rekenkamer

Onderzoeken doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gevoerd bestuur.

 • Lasten € 512
 • Baten € 0
 • Saldo € 512