Wat willen we bereiken?

Coördinerend Portefeuillehouder: Joris Wijsmuller

Den Haag wil een aantrekkelijke en veelzijdige cultuurstad voor iedereen zijn. Kunst en cultuur zijn van belang omdat zij vermaak en reflectie bieden, herkenning en vernieuwing, ontroering en ontplooiing, troost en nieuwe inzichten. Cultuur verbindt mensen en versterkt zo de samenleving. Een bloeiend kunst- en cultuurklimaat maakt Den Haag aantrekkelijk en versterkt zo de concurrentiepositie en de innovatieve kracht van de stad.

2017 is het eerste jaar van uitvoering van het nieuwe meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020: Ruimte voor de spelende mens. Inzet van het Meerjarenbeleidsplan 2017 – 2020 en het overige cultuurbeleid in 2017 is om een kwalitatief en divers aanbod aan te bieden en de culturele instellingen te stimuleren om een breed samengesteld publiek aan te spreken. De artistieke en intrinsieke waarde van kunst en cultuur vormen hierbij de basis van het Haagse cultuurbeleid. Zo ondersteunen we een divers en hoogwaardig cultuuraanbod voor alle publieksgroepen in de stad en zorgen we voor cultuureducatie waarin kennismaking met culturele instellingen centraal staat en die aansluit bij de vraag van scholen.

De indicatoren geven de uitkomsten van de meetbare aspecten van de te bereiken doelen. De bronnen van de tabellen worden gegeven in bijlage Programma’s.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het cultuurbeleid wordt in 2017 uitgevoerd volgens het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020: Ruimte voor de spelende mens, dat is tot stand gekomen op basis van een onafhankelijk advies van de commissie-Weeda over het Meerjarenbeleidsplan. Als de raad het meerjarenbeleidsplan, inclusief het bijbehorende financiële kader heeft vastgesteld (vaststelling is voorzien bij behandeling van de programmabegroting 2017-2020 in de raad, neemt het college een definitief besluit over subsidies aan individuele instellingen per 1 januari 2017). In het najaar van 2016 zijn ook de gevolgen bekend van de besluiten van het Rijk en diverse fondsen (Fonds voor de Podiumkunsten en Letterenfonds) op subsidieaanvragen van Haagse instellingen. Deze besluiten kunnen ook nog gevolgen hebben voor de plannen van deze instellingen en voor de subsidieverlening van de gemeente. Voor een meer inhoudelijke uiteenzetting over het cultuurbeleid voor de jaren 2017-2020 verwijzen wij naar het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020: Ruimte voor de spelende mens.

Kunstzinnige vorming

Wat gaat het kosten (€1000)

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Stimuleren educatief aanbod door culturele instellingen en het verschaffen van inzicht in een breed cultuur aanbod bij kinderen en jongeren.

2.954

-

2.954N

Cultuureducatie is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen op het gebied van taal, rekenen en burgerschapsvorming. In het kader van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit heeft Den Haag daarom het project “Cultuureducatie op z’n Haags” opgezet. De gemeente sloot hiervoor een convenant met de scholen voor de schooljaren 2013-2018, om zo te komen tot een goed aanbod van cultuuronderwijs dat aansluit bij het curriculum van scholen en voorziet in een kennismaking met culturele instellingen als theaters en musea. In 2017 werken de Haagse scholen en de cultuurinstellingen deze afspraken verder uit. De landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit wordt in de komende beleidsperiode 2017-2020 waarschijnlijk voortgezet.

Om de cultuurvraag uit het onderwijs te stimuleren, geeft de gemeente vanaf 2017 aan scholen subsidie voor cultuuronderwijs. Deze subsidie van € 11,50 per leerling per jaar is bedoeld voor activiteiten als museumlessen, bezoeken aan tentoonstellingen en schoolvoorstellingen. Zo kunnen Haagse leerlingen voldoende kennis maken met het rijke Haagse cultuuraanbod.

In het concept Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 geeft het college aan dat het voornemens is subsidie te verlenen aan: Art-S-Cool, Betovering, Boekids, Culture Clash4U, Haags Kinderatelier, Huis van Gedichten, Jeugdtheaterschool Rabarber, Koorenhuis en CultuurSchakel, de ondersteunings- en bemiddelingsorganisatie voor cultuureducatie en amateurkunst.

Beeldende kunst

Wat gaat het kosten (€1000)

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Stimuleren van een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van beeldende kunst

3.182

-

3.182N

Wij bevorderen dat er in Den Haag een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van beeldende kunst is dat een breed publiek aanspreekt. Den Haag is een internationale stad, en daarom vinden we het belangrijk dat het aanbod aansluit op (inter)nationale ontwikkelingen. Ook vinden we het belangrijk dat er ruimte is voor innovatie, experiment en verjonging. De gemeente bevordert dit door een actief broedplaatsenbeleid en aandacht voor (tijdelijke) huisvesting van kunstenaars.

De gemeente is voornemens subsidie te verlenen aan: Den Haag onder de Hemel, Grafische Werkplaats, Heden, Liefhertje en De Grote Witte Reus, Nest Foundation, Project Space 1646, Stroom Den Haag en West. Pulchri ontvangt subsidie voor het onderhoud van het monumentale pand.

Accommodaties voor kunstbeoefening

Wat gaat het kosten (€1000)

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Huisvesting en exploitatie van accommodaties op het gebied van de professionele podiumkunst.

12.954

0

12.954N

Den Haag beschikt over een scala aan podia en accommodaties voor het ontwikkelen, produceren en presenteren van een artistiek hoogwaardig en breed aanbod. In het Spuikwartier biedt het Onderwijs- en Cultuurcentrum straks gezamenlijke huisvesting voor het Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest, het Dans- en Muziekcentrum en het Koninklijk Conservatorium. Tot aan de opening van dit centrum vinden concerten en voorstellingen daarom plaats in het Zuiderstrandtheater.

Het Nationale Toneel, de Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui gaan fuseren en zullen per 1 januari 2017 samen verder gaan als ‘Het Nationale Theater’. De podia in de cultuurankers hebben tot doel de cultuurparticipatie in hun eigen stadsdeel te vergroten, maar ze zijn ook partner voor de stadspodia die nieuw publiek zoeken.

De gemeente is voornemens subsidie te verlenen aan: Dans- en Muziekcentrum Den Haag, De Nieuwe Regentes, Diamant Theater, Het Nationale Theater, Korzo, Laaktheater, Muzee Scheveningen (cultuurankerfunctie), ’t Paard van Troje, Place In Progress, Popdistrict (voorheen PopHotSpot), Theater Dakota, Theater de Vaillant, de Theaters Diligentia en PePijn en het Zuiderpark Theater.

Het college volgt het advies van de Adviescommissie Weeda om Prins27 uit het bestel te halen van culturele organisaties die subsidie ontvangen in het kader van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur. Het college reserveert hiervoor met ingang van 2017 het voor Prins27 geadviseerde subsidiebedrag buiten het budget voor het Meerjarenbeleidsplan.

Muziek, zang en opera

Wat gaat het kosten (€1000)

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Productie en programmering van het professionele muziekaanbod prikkelen.

4.819

0

4.819N

Het muziekaanbod in Den Haag omvat een hoogwaardig en breed scala, variërend van symfonische muziek, kamermuziek, opera en muziektheater tot pop, jazz en urban. De Haagse muziekpodia programmeren muziek in de breedte of richten zich juist op een specifiek genre. Naast podia en gezelschappen is er een aantal programmerende instellingen en muziekfestivals.

De gemeente is voornemens subsidie te verlenen aan: Ensemble Klang, Festival Classique, Haags Orgel Kontakt, Het Residentie Orkest, Johan Wagenaar Stichting, International Kamermuziekfestival Den Haag, LOOS, Matangi Strijkkwartet, Musica Antica da Camera, New European Ensemble, Opera2Day, Pro Jazz, Rewire en Slagwerk Den Haag.

Toneel en dans

Wat gaat het kosten (€1000)

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Productie en programmering van het professionele dans- en toneelaanbod stimuleren.

8.839

0

8.839N

Conform het coalitieakkoord zet de gemeente de lange toneeltraditie in Den Haag voort. We streven naar een theater-infrastructuur die blijvend ruimte geeft aan excellente productie en programmering in de grote en kleinere zalen, maar ook aan jeugdtheater, talentontwikkeling, educatie en maatschappelijke verbindingen. Den Haag heeft hiervoor een goede voedingsbodem met zijn toneelgezelschappen, podia en een geïnteresseerd publiek.

Een ander punt waar Den Haag in uitblinkt is moderne dans. Op dit terrein heeft de stad internationaal aanzien. Den Haag beschikt dan ook over een complete productieketen van choreografen, dansers en (gast)programmeurs. Festivals op grote en kleine podia bieden ruimte voor experiment en excellentie, talentontwikkeling en educatie.

De gemeente is voornemens subsidie te verlenen aan: Korzo, Ballet van Leth, De Dutch Don’t Dance Division, Holland Dance Festival, Kalpana, Meyer-Chaffaud, het Nationale Theater, Nederlands Dans Theater en Theatergroep MES.

Film, video en letterkunde

Wat gaat het kosten (€1000)

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Stimuleren van de belangstelling voor de filmkunst, letterkundige activiteiten en de audiovisuele media.

1.730

0

1.730N

De gemeente bevordert dat ook het actuele kwalitatieve, niet-commerciële, filmaanbod in Den Haag te zien is en dat er aandacht wordt besteed aan het cinematografische erfgoed. Film belicht veel verschillende maatschappelijke en globale thema’s. Daardoor kan de filmsector een belangrijke rol spelen in de cultuureducatie en is film een goed medium om in te spelen op wereldwijde vraagstukken.
Op gebied van de letteren zijn meerdere instellingen in Den Haag actief. In een tijd van ontlezing en een achterblijvende literatuurconsumptie is aandacht voor literatuur en leesplezier belangrijk. Festivals kunnen eraan bijdragen dat jonge Hagenaars vertrouwd raken met literatuur en letterkunde.

De gemeente is voornemens subsidie te verlenen aan: Crossing Border, Haags Filmhuis, Jan Campert-Stichting, Movies That Matter, Trespassers W en Winternachten.

Amateurkunst

Wat gaat het kosten (€1000)

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Stimuleren van amateurkunst.

2.590

0

2.590N

Actieve cultuurparticipatie is van belang voor de zelfontplooiing van mensen, maar via verenigingen en lossere verbanden ook voor de sociale cohesiein de stad. Amateurkunst is ook van groot belang voor de professionele kunstensector: Het draagt bij aan een groter publieksbereik en is een reservoir van potentieel talent dat kan doorstromen naar de kunstvakopleidingen en uiteindelijk de professionele kunstpraktijk.
Sinds 2002 kent Den Haag een subsidieregeling om de amateurpodiumkunsten in Den Haag te ondersteunen. Deze wordt uitgevoerd door Cultuurschakel. Met ingang van 2017 geeft deze regeling ook ruimte aan andere disciplines dan alleen podiumkunsten. De gemeente heeft gekozen voor deze verruiming omdat grenzen tussen kunstvormen vervagen. De ruimere subsidieregeling stimuleert ook vernieuwing en samenwerking.

De gemeente is voornemens subsidie te verlenen aan: AIGHT, Haags Pop Centrum, Musicon en Prinses Christina Concours.

Musea en collectiebeheer

Wat gaat het kosten (€1000)

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Behouden cultureel erfgoed, professioneel collectiebeheer en waken voor breed museaal aanbod.

17.372

0

17.372N

Musea bepalen mede de aantrekkingskracht van een stad voor toeristen en congressen. De gemeente hecht daarom aan een sterk museaal aanbod met (inter)nationaal spraakmakende tentoonstellingen.
Den Haag heeft zowel cultuurhistorische als kunstmusea. Cultuurhistorische musea zijn onmisbare bewaarplaatsen voor ons culturele erfgoed. Ze geven betekenis aan wat door mensen werd gemaakt, gebruikt en verzameld. Ze maken de geschiedenis invoelbaar, en ze versterken ons historisch besef en de verbondenheid van burgers met elkaar en met de stad. Kunstmusea bieden hun publiek een esthetische ervaring, maar ook informatie en inspiratie.

De gemeente is voornemens subsidie te verlenen aan: Escher in het Paleis, Gemeentemuseum/GEM/Fotomuseum, Haags Historisch Museum, Loosduins Museum, Museon, Museum Bredius en Muzee Scheveningen (museumfunctie). Het college deelt de mening van de Adviescommissie Weeda dat de subsidie aan het Loosduins Museum eigenlijk minder passend is in de context van een Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur. Het college onderzoekt daarom of de subsidie via het stadsdeel Loosduinen kan worden toegekend, met overheveling van het budget naar het stadsdeel.

Overige kunst, programma’s en projecten

Wat gaat het kosten (€1000)

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Stimuleren van diverse vormen van kunst en cultuur en financiering voor diverse programma’s of projecten.

6.747

0

6.747N

Makersklimaat en broedplaatsenbeleid
Broedplaatsen zijn belangrijk voor een stad, onder meer omdat ze goedkope werkruimte bieden aan samenwerkende kunstenaars(groepen) en creatieve ondernemers. Het is van belang dat er genoeg van dit soort huisvesting beschikbaar is. Hiervoor is vanuit het Programma Wonen en Duurzaamheid voor 2017 incidenteel € 0,495 mln. beschikbaar.

Incidentele projectsubsidies
Voor incidentele projecten van professionele kunstenaars stelt de gemeente Den Haag projectsubsidies beschikbaar. Tweemaal per jaar kan subsidie worden aangevraagd voor een project dat een initiatief is van Haagse kunstenaars, organisatoren of instellingen of specifiek voor Den Haag is gemaakt en daarnaast ten goede komt aan de Haagse burger.

Gemeentearchief

Wat gaat het kosten (€1000)

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Beheren van archieven en collecties

2.637

240

2.397N

Het Haags Gemeentearchief (HGA) beheert gemeentelijke informatie, archieven en collecties in goede, geordende en toegankelijke staat. Het HGA documenteert de geschiedenis van de stad en haar inwoners en verspreidt de kennis over de Haagse geschiedenis.

De historische informatiebronnen in het gemeentelijk archiefdepot worden zo veel mogelijk digitaal ontsloten, zodat Hagenaars en andere belangstellenden ze online kunnen raadplegen. Het HGA koopt ook nieuwe bronnen aan die belangrijk zijn voor het begrip van de geschiedenis van Den Haag. Waar nodig wordt de collectie gerestaureerd. Door middel van toezicht en het formuleren van bewaareisen wordt een bijdrage geleverd aan het goede functioneren van de gemeente Den Haag. De educatieve activiteiten van het HGA richten zich op het betrekken van burgers bij de Haagse geschiedenis.

De uitgangspunten voor het gemeentearchief zullen herijkt worden in een nieuwe beleidsvisie 2017-2020. De eisen die gesteld worden aan snelle en volledige toegankelijkheid van informatie, zoals door de Wet hergebruik overheidsinformatie, vragen om betere inrichting van de informatiestructuur.
In de Haagse bibliotheken komen historische informatiepunten. Deze geven een impuls aan de educatieve activiteiten van het HGA. Ook de samenwerking met de historische verenigingen en de overige erfgoedinstellingen zal de komende jaren in belang toenemen.
Het Nederlands Muziek Instituut (NMI) is sinds 1 januari 2016 geïntegreerd in het gemeentearchief. Het NMI zal als hét historische muziekinstituut van Nederland de komende jaren een nieuwe start maken

Openbare Bibliotheek

Wat gaat het kosten ( € 1000)

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Beschikbaar stellen van informatiedragers en digitale bronnen, adviseren, informatie verstrekken en educatie

23.249

2.469

20.780N

De openbare bibliotheek is allang niet meer alleen een plek om boeken te lenen. De bibliotheek ondersteunt Hagenaars op het gebied van taal en lezen en met het ontwikkelen van digitale vaardigheden. De bibliotheek heeft daarnaast een rol in cultuureducatie en organiseert ontmoeting en debat. Deze accenten komen ook naar voren in de meerjarenvisie 2016-2019 (RIS290686) van de bibliotheek.

De bibliotheek zorgt voor een groot aanbod aan boeken (ook E-books) en tijdschriften. Hiervan wordt elk jaar ongeveer 10 procent vernieuwd op basis van de vraag van klanten. De bibliotheek organiseert cursussen en trainingen, zowel in de bibliotheken als op school.

De bibliotheek helpt bij het uitvoeren van gemeentelijk beleid in de wijken. Ze doet dat in samenwerking met verschillende maatschappelijke partners en actieve burgers. De bibliotheek is er voor en door de wijk. De bibliotheek wordt zo een vanzelfsprekend onderdeel van de openbare ruimte: niet alleen bestemd voor het uitlenen, maar ook voor studeren, debatten, cultuuruitingen, en met ruimte voor partnerinstellingen, zoals de samenwerking met het HGA en de erfgoedinstellingen in historische informatiepunten, met Duurzaam Den Haag en met de Haagse Wetswinkel. Onder de naam B-Unlimited wordt in de Centrale Bibliotheek aan het Spui een centrum opgezet voor literatuur, debat en wetenschap.

Om de bibliotheek succesvol te houden met meer dan 100.000 leden en meer dan 2,5 miljoen jaarlijkse bezoekers, blijft aandacht nodig voor goede functies en service en goed vormgegeven bibliotheekgebouwen. Het programma voor restyling voor bibliotheken wordt de komende jaren dan ook voortgezet.

Archeologie

Wat gaat het kosten (€1000)

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Beheer archeologische erfgoed en het dichter bij het publiek brengen.

1.170

0

1.170N

De gemeente wil de archeologie van Den Haag verantwoord beheren en zo veel mogelijk behouden. Archeologisch onderzoek maakt daarom standaard deel uit van het ruimtelijk ordeningsproces. Alle bestemmingsplannen zijn voorzien van een archeologieparagraaf. In 2017 gaat de wetgeving veranderen en moet de afdeling archeologie gecertificeerd worden om onderzoek uit te mogen blijven voeren. De voorbereidingen hiervoor vinden plaats. De gemeente verwacht in 2017 ongeveer 20 vooronderzoeken en/of begeleidingen te doen die mogelijk zullen leiden tot vijf opgravingen. Den Haag beheert de vondsten in het gemeentelijke archeologiedepot.

De gemeente wil de bewoningsgeschiedenis van de stad zo veel mogelijk onder de aandacht brengen bij de inwoners en bezoekers van de stad. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het geven van lessen voor basisscholen, exposities op verschillende plekken in de stad, publicaties, open dag(en) op opgravingen. Daarnaast werkt de gemeente mee aan tal van publieksactiviteiten zoals de Dag van de Haagse geschiedenis en het Zeeheldenfestival. Waar mogelijk wordt de archeologie als inspiratiebron gebruikt bij de realisatie van nieuwbouw of bij de inrichting van de openbare ruimte. Dat is bijvoorbeeld ook de bedoeling met de bijzondere archeologische vondsten die zijn gedaan bij de voorbereiding van de aanleg van de Rotterdamsebaan.

Overige activiteiten

Wat gaat het kosten (€1000)

Activiteit

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Beheer vastgoed

Optimaal beheren van gemeentelijk vastgoed

13.397

6.103

7.293N

Nieuw in deze begroting is dat voorzien wordt in een deel van de noodzakelijk toekomstige investeringen in cultuuraccommodaties. Hiervoor is een bedrag aan kapitaallasten beschikbaar gesteld dat oploopt tot € 0,75 mln. Voorheen werden deze investeringen op ad hoc basis gefinancierd, maar gelet op de omvang van de noodzakelijke investeringen kiest het college nu voor een meer structurele oplossing. De beschikbare kapitaallasten zijn bestemd voor de vervanging van theatertechnische installaties, onder andere in het Theater aan het Spui, de Koninklijke Schouwburg, Theater Diligentia en het Museon. Tevens wordt voorgesteld om in 2017/2018 een eenmalige investering te doen van € 0,5 mln. in de bibliotheek om deze geschikt te maken voor het tVerloop financiële overzichtenoegankelijk maken en houden van de bladmuziekcollectie van het Koninklijk Conservatorium.

Wat gaat het kosten in 2017?

Cultuur en Bibliotheek

Realisatie

Begroting

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

111.450

112.012

101.639

100.582

97.177

96.580

Baten

8.532

8.804

8.812

8.812

8.812

8.012

Saldo

102.918

103.208

92.827

91.770

88.365

88.568

Saldo incidentele baten en lasten

2.499

2.188

300

800

-

-

Structureel saldo programma

100.419

101.020

92.527

90.970

88.365

88.568

In het programma Cultuur en Bibliotheek zal in de periode 2017 – 2020 jaarlijks rond de € 102 mln. worden besteed.

Financiële overzichten

Doorkijk programma per lasten- en batensoort in 2017

De begroting van 2017 bestaat voor het grootste deel uit subsidies aan culturele instellingen in Den Haag. De totale baten voor dit programma zijn ongeveer € 8,8 mln. Het gaat daarbij vooral om de inkomsten uit verhuur van cultuuraccommodaties. Een ander deel van de baten bestaat uit de verkoop van goederen en diensten, zoals bijvoorbeeld een lidmaatschap van de bibliotheek.

Doorkijk programma per activiteit in 2017

De Openbare Bibliotheek, musea en accomodaties voor kunstbeoefening zijn samen goed voor meer dan de helft van de totale programmalasten. De meeste baten van het programma komen uit de verhuur van panden aan culturele instellingen. Per product of cluster van producten wordt hieronder een nadere toelichting gegeven.

Verloop financiële overzichten

(bedragen x 1000,-)

Lasten (incl. reserves)

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten Gedrukte begroting 2016-2019

110.832

110.632

109.111

105.749

105.749

Reeds goedgekeurde mutaties

-

-

-

-

-

Subtotaal

110.832

110.632

109.111

105.749

105.749

Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota)

-

-

-

-

-

Autonome ontwikkelingen (overig)

-

-

-

-

-

Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken

-

250

250

250

250

Neutrale mutaties in/tussen programma’s

1.180

-9.243

8.779-

8.822-

9.418-

Lasten Ontwerpbegroting 2017-2020

112.012

101.639

100.582

97.177

96.580

(bedragen x 1000,-)

Baten (incl. reserves)

2016

2017

2018

2019

2020

Baten Gedrukte begroting 2016-2019

8.540

8.540

8.540

8.540

8.540

Reeds goedgekeurde mutaties

-

-

-

-

-

Subtotaal

8.540

8.540

8.540

8.540

8.540

Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota)

-

-

-

-

-

Autonome ontwikkelingen (overig)

-

-

-

-

-

Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken

-

-

-

-

-

Neutrale mutaties in/tussen programma’s

264

272

272

272

-528

Baten Ontwerpbegroting 2017-2020

8.804

8.812

8.812

8.812

8.012

Voorzieningen 2017

Beginsaldo

Dotaties

Bestedingen

Eindsaldo

Voorziening cultuurpanden

4

-

-

4

Legaat dr Muller (beeldende kunst)

42

1

-

43

Fonds Kunstopdrachten BK

199

-

-

199

Voorziening Onderhoudsmiddelen Nieuwe Kerk

244

30

40

234

Voorziening Zcala

234

-

90

144

Voorziening Kunst in het Haagse deel van Ypenburg

251

-

251

-

Voorziening transitie kosten

2.285

-

330

1.955

MOP Kunstzinnige vorming (CVDH)

241

111

323

29

MOP Beeldende kunst (CVDH)

282

334

334

282

Voorziening FPU

-

-

-

-

MOP Accommodaties voor kunstbeoefening (CVDH)

2.371

1.745

1.214

2.902

MOP Musea (CVDH)

841

723

1.394

170

6.994

2.944

3.976

5.962

Investeringen 2017

Bruto-
investering

Bijdragen
derden

Bijdragen
voorzieningen

Gemeentelijk
aandeel

Accommodaties voor kunstbeoefening

77.520

-

-

77.520

Musea

1.607

-

-

1.607

Bibliotheek

250

-

-

250

79.377

-

-

79.377

Producten

Gemeente archief

Het in goede, geordende en toegankelijke staat beheren van archieven en collecties.

 • Lasten € 2.637
 • Baten € 240
 • Saldo € 2.397

Openbare bibliotheek

Beschikbaar stellen van informatie-dragers en digitale bronnen, adviseren, informatie verstrekken en educatie.

 • Lasten € 23.249
 • Baten € 2.469
 • Saldo € 20.780

Kunstzinnige vorming

Stimuleren educatief aanbod door culturele instellingen. Verschaffen van inzicht in een breed cultureel aanbod bij kinderen en jongeren.

 • Lasten € 2.954
 • Baten € 0
 • Saldo € 2.954

Kunstzinnige vorming (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 280
 • Baten € 167
 • Saldo € 113

Beeldende kunst

Stimuleren van een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van beeldende kunst.

 • Lasten € 3.182
 • Baten € 0
 • Saldo € 3.182

Beeldende kunst (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 383
 • Baten € 0
 • Saldo € 383

Accommodaties voor kunstbeoefening

Huisvesting en exploitatie van accommodaties op het gebied van de professionele podiumkunsten.

 • Lasten € 12.954
 • Baten € 0
 • Saldo € 12.954

Accommodaties voor kunstbeoefening (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed.

 • Lasten € 9.876
 • Baten € 4.397
 • Saldo € 5.479

Muziek, zang en opera

Stimuleren van productie en programmering van het professionele muziekaanbod.

 • Lasten € 4.819
 • Baten € 0
 • Saldo € 4.819

Toneel en dans

Stimuleren van productie en programmering van het professionele dans- en toneelaanbod.

 • Lasten € 8.839
 • Baten € 0
 • Saldo € 8.839

Film, video en letterkunde

Stimuleren van de belangstelling voor de filmkunst, letterkundige activiteiten en de audiovisuele media.

 • Lasten € 1.730
 • Baten € 0
 • Saldo € 1.730

Amateur kunst

Stimuleren van actieve en passieve cultuurparticipatie.

 • Lasten € 2.590
 • Baten € 0
 • Saldo € 2.590

Overige kunst

Stimuleren van diverse vormen van kunst en cultuur en financiering voor diverse programma’s of projecten.

 • Lasten € 6.747
 • Baten € 0
 • Saldo € 6.747

Musea

Instandhouding breed museaal aanbod. Behoud cultureel erfgoed en professioneel collectiebeheer.

 • Lasten € 17.372
 • Baten € 0
 • Saldo € 17.372

Musea (CVDH)

Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed

 • Lasten € 2.858
 • Baten € 1.539
 • Saldo € 1.319

Archeologie

Behoud van het archeologisch erfgoed in de bodem-Archeologie als integraal onderdeel van het ruimtelijk ordeningsproces-Archeologie dichter bij het publiek brengen.

 • Lasten € 1.170
 • Baten € 0
 • Saldo € 1.170