Wat willen we bereiken?

Coördinerend Portefeuillehouder: Tom de Bruijn

Dit programma bevat budgetten waarvan de bestemming niet concreet genoeg is, waardoor ze nog niet zijn verwerkt in de beleidsprogramma’s. De raad heeft dit enkele jaren geleden bepaald. Het gaat om structurele beleidsintensiveringen vanaf € 1,25 mln. waaraan het college nog een bestemming moet geven en waarvoor het college een uitgewerkte (kader)nota aan de raad voorlegt. Daarnaast vallen onder dit programma de gebruikelijke stelposten van de begroting en de post onvoorzien.

Wat gaan we daarvoor doen?

Intensiveringen > € 1,25 mln.
Er zijn in de begroting 2017 geen beleidsintensiveringen waar dit speelt en /of geen kader voor is.

Trend en overig onverdeeld

Wat gaat het kosten (€1000)

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Uitvoering gemeentebrede uitvoeringsreserves en bekostiging loon en prijscompensatie

116.959

249.213

132.254V

Jaarlijks passen we de begroting aan voor de stijging van de lonen en prijzen. Voor het bepalen van de loon- en prijscompensatie hanteert de gemeente de uitkomsten van de Macro Economische Verkenningen (MEV) van het CPB. Voor alle begrotingsjaren vanaf 2017 begroten we een loonontwikkeling van 1,48% en een prijsontwikkeling van 1,1%. Bij de lonen is de ontwikkeling (zoals ieder jaar) inclusief 0,5 % ter compensatie voor de extra loonkosten van medewerkers die een periodiek krijgen. Er ligt een nieuwe cao voor 2016 en 2017. Voor 2017 wordt de CAO t/m mei gehanteerd en daarna het MEV-percentage gevolgd.

Gemeentebrede uitvoeringsreserves
Op het programma overige beleidsvoornemens verantwoorden we de gemeentebrede uitvoeringsreserves. Het gaat hierbij om de reserves Grote Projecten, Co-financiering, Internationaal & Werving en te verdelen middelen.

Reserve Grote Projecten
Den Haag heeft een reserve Grote Projecten voor omvangrijke investeringen die een langere tijd beslaan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de Rotterdamse Baan. In de paragraaf reserve Grote Projecten gaan we specifiek in op deze reserve.

Reserve allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017-2020
Indien er bij de begrotingsvoorbereiding incidentele middelen beschikbaar zijn door bijvoorbeeld de resultaten op de jaarrekening of extra inkomsten, dan worden deze in de begroting ingezet voor nieuwe meerjarige doelen. Bij deze begroting is hiervoor de reserve allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017-2020 gevormd. Om incidentele middelen over meerdere jaren uit te kunnen geven, worden ze eerst gedoteerd aan de reserve en in de volgende jaren hier weer aan onttrokken.

Reserve Co-financiering
Het Cofinancieringsfonds is een fonds om externe middelen te genereren voor nieuwe innovatieve projecten in de stad. Met de reeds ingediende aanvragen voor 2016 en de resterende aanvragen is de verwachting dat het fonds eind 2016 is uitgeput. Om de komende jaren te kunnen inspelen op deze vraag én om goed en snel gebruik te kunnen maken van subsidiemogelijkheden is in de begroting 2017 het fonds met € 3 mln. aangevuld. In 2017 verwachten we namelijk subsidiekansen voor projecten op o.a. de thema’s: revolverend fonds FRED, stadslandbouw, innovatieve verduurzaming publieke gebouwen, Stad in Transitie, circulaire economie, sociaal ondernemerschap en smart city.

Reserve Internationaal & Werving
De gemeente heeft een reserve Internationaal & Werving voor het aantrekken en behouden van nationale en internationale instellingen en bedrijven. In 2017 wordt € 3 mln. aan de reserve toegevoegd ten behoeve van het wervingsdoel.

Post onvoorzien

Wat gaat het kosten ( €1000)

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Budget beschikbaar houden voor onvoorziene knelpunten

778

0

778N

Gemeenten zijn verplicht om in de begroting een structurele post onvoorziene uitgaven op te nemen. Bij onvoorzien gaat het om onverwachte uitgaven of tegenvallers in het betreffende begrotingsjaar. De post onvoorzien biedt de flexibiliteit die nodig is voor een soepele uitvoering van de begroting. De post onvoorzien bedraagt in 2017 € 0,8 mln.

Wat gaat het kosten in 2017?

Overige Beleidsvoornemens

Realisatie

Begroting

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

131.931

233.152

117.737

86.783

14.120

22.371

Baten

194.183

224.603

249.213

176.124

13.195

11.201

Saldo

-62.252

8.549

-131.476

-89.341

924

11.170

Saldo incidentele baten en lasten

-63.998

-5.325

-105.213

-84.634

-4.500

-

Structureel saldo programma

1.746

13.874

-26.264

-4.707

5.424

11.170

In 2017 zijn de lasten en baten op het programma Overige beleidsvoornemens respectievelijk € 118 mln. en € 248 mln. Onttrekkingen en dotaties aan reserves domineren dit programma. Het gaat hierbij om de gemeentebrede uitvoeringsreserves, zoals de reserve allocatie middelen, de reserve grote projecten en programmareserves. Door de jaren heen dalen de lasten en baten in dit programma sterk, omdat middelen aan de reserves worden onttrokken. Bijna alle programmalasten en programmabaten zijn terug te vinden onder de activiteit trend en overig.

Financiële overzichten

Doorkijk programma per lasten- en batensoort in 2017

Doorkijk programma per activiteit in 2017

Verloop financiële overzichten

(bedragen x 1000,-)

Lasten (incl. reserves)

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten Gedrukte begroting 2016-2019

132.355

121.787

80.936

22.349

22.349

Reeds goedgekeurde mutaties

-

-

-

-

-

Subtotaal

132.355

121.787

80.936

22.349

22.349

Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota)

866-

-670

-1.091

-325

13.406

Autonome ontwikkelingen (overig)

-

1.500

1.500

1.500

1.500

Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken

64.170

2.800

-3.672

-3.937

-2.739

Neutrale mutaties in/tussen programma’s

37.493

-7.681

9.110

-5.467

-12.145

Lasten Ontwerpbegroting 2017-2020

233.152

117.737

86.783

14.120

22.371

(bedragen x 1000,-)

Baten (incl. reserves)

2016

2017

2018

2019

2020

Baten Gedrukte begroting 2016-2019

208.424

196.046

133.711

2.868

2.868

Reeds goedgekeurde mutaties

-

-

-

-

-

Subtotaal

208.424

196.046

133.711

2.868

2.868

Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota)

-

-

-

-

-

Autonome ontwikkelingen (overig)

-

-

-

-

-

Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken

-

32.550

23.802

2.668

-

Neutrale mutaties in/tussen programma’s

16.179

20.616

18.611

7.659

8.333

Baten Ontwerpbegroting 2017-2020

224.603

249.213

176.124

13.195

11.201

Reserves 2017

Beginsaldo

Dotaties

Onttrekkingen

Eindsaldo

Bestemmingsreserve Grote Projecten

72.453

10.510

7.067

75.896

Bestemmingsreserve Co-financiering

7.428

3.000

165

10.263

Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014 - 2017

30.047

20.260

50.307

-

Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2015 - 2018

119.110

73.882

135.656

57.336

Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016 - 2019

-

1.643

1.643

-

Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017 - 2020

79.419

14.854

36.311

57.962

Bestemmingsreserve Herstructurering reserves

19.606

56

11.052

8.610

Bestemmingsreserve Internationaal & Werving

2.542

3.000

165

5.377

Bestemmingsreserve Statushouders

7.239

-

6.847

392

Bestemmingsreserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties

14.044

-

-

14.044

351.888

127.205

249.213

229.881

Ook voor het begrotingsjaar 2017-2020 is een reserve allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) gevormd. Om de incidentele middelen over meerdere jaren uit te kunnen geven worden ze gedoteerd aan de reserve en in de volgende jaren hier weer aan onttrokken. De meerjarige dotaties en onttrekking aan de reserve zijn als volgt:

2016

2017

2018

2019

2020

Dotaties

79.419

14.854

1.069

100

0

Onttrekkingen

0

-36.311

-38.501

-10.491

-10.139

De dotatie en onttrekkingen aan de reserve zijn een uitkomst van het budgettair kader van de begroting 2017-2020, herfaseringen coalitiemiddelen 2015-2018 en herfasering van kapitaallasten. De belangrijkste ontwikkelingen in de reserve vindt plaats in 2016. In 2016 wordt € 79,4 mln. gedoteerd aan de reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017-2020. Deze middelen worden in 2016 toegevoegd aan de reserve, zodat deze weer in 2017 e.v. onttrokken kunnen worden. In 2017 en 2018 wordt € 36,0 mln. en respectievelijk 38,5 mln. onttrokken uit de reserve. Waarmee uitvoering wordt gegeven aan de intensiveringen.

2016

2017

2018

2019

2020

Voorjaarsnota

16.225

9.579

5.220

5.019

7.411

Actualisatie exogene ontwikkelingen

43.911

-4.075

-4.645

-5.510

-6.823

Actualisatie en maatregelen lopende begroting

36.984

6.301

6.000

6.301

6.735

Budgettair kader

97.120

11.805

6.575

5.810

7.323

Intensiveringen (en knelpunten)

Investeren in een groter verdienvermogen van de stad

-2.500

-11.104

-6.604

-2.500

-1.100

Groei-met-Groei middelen

-9.226

-8.638

-1.315

-1.328

Investering in de openbare ruimte

0

-6.900

-4.900

-1.800

-700

Méér werkgelegenheid

0

-6.450

-5.450

-1.450

-1.450

Onvermijdelijke knelpunten en eerdere afspraken

-35.700

-10.675

-4.785

-2.150

-1.850

Intensiveringen (en knelpunten)

-38.200

-44.355

-30.377

-9.215

-6.428

Administratieve verwerking

837

-895

Totaal

58.920

-32.550

-23.802

-2.568

0

Herfasering coalitiemiddelen 2015-2018

14.331

-3.811

1.069

-4.500

-7.139

Herfasering kapitaallasten

6.168

14.854

-14.699

-3.323

-3.000

Gespecificeerd naar dotaties en onttrekkingen

Dotaties

79.419

14.854

1.069

100

0

Onttrekkingen

0

-36.311

-38.501

-10.491

-10.139

Producten

Post onvoorzien

Budget beschikbaar houden voor onvoorziene knelpunten.

  • Lasten € 778
  • Baten € 0
  • Saldo € 778

Trend en overig onverdeeld

Onder andere bekostiging loon en prijscompensatie.

  • Lasten € 116.959
  • Baten € 249.213
  • Saldo € -132.254