Wat willen we bereiken?

Coördinerend portefeuillehouder: Tom de Bruijn

Den Haag voert een degelijk financieel beleid. De baten en lasten zijn in evenwicht. Waar dat mogelijk en noodzakelijk is, investeren we in de stad, en we hebben voldoende oog voor alle risico’s. Zo houden we de gemeentefinanciën gezond, nu en in de toekomst.

In dit programma beschrijven we de grootste gemeentelijke inkomsten, namelijk de algemene dekkingsmiddelen. Deze baten van het gemeentefonds registreert de gemeente in dit programma. De lasten zijn elders in deze begroting terug te vinden in de diverse beleidsprogramma’s. In de beleidsprogramma’s staan ook de ontwikkelingen toegelicht. In dit programma verantwoorden we daarnaast de gemeentelijke inkomsten vanuit rente, dividend en belastingen. Samen met het gemeentefonds bedraagt dit ca. € 1,4 mld. Het beleid op deze onderwerpen: gemeentefonds, geldleningen, beleggingen en belastingen zijn verderop in dit programma beschreven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Gemeentefonds

Wat gaat het kosten (€1000)

Activiteit

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Algemene uitkering gemeentefonds

Inkomsten van het Rijk die gemeente vrij en naar eigen inzicht mag besteden

0

1.151.838

1.151.838V

Het gemeentefonds bestaat uit twee delen:
(1) De algemene uitkering uit het gemeentefonds.
(2) De zogeheten decentralisatie- en integratie-uitkeringen, waaronder die voor het sociaal domein. Deze zijn niet geoormerkt maar wel ‘gelabeld’. Met andere woorden: er is geen dwang van het Rijk om dit geld te besteden aan bepaalde taken, maar wel enige drang. Die drang verschilt overigens per decentralisatie- en integratie-uitkering.

Het bedrag dat Den Haag uit het gemeentefonds ontvangt, verandert jaarlijks om zes redenen:

 1. compensatie voor inflatie;
 2. compensatie voor de groei van de bevolking;
 3. ‘trap op en af’ meedoen met bezuinigingen van het Rijk of meedelen met extra bestedingen van het Rijk;
 4. extra kortingen van het Rijk;
 5. herverdelingen tussen gemeenten;
 6. compensatie voor taakwijzigingen.

De eerste vier redenen voor groei of krimp bij de algemene uitkering worden vertaald in één groeicijfer, het zogeheten ‘accres’. Den Haag maakt eigen ramingen van het accres, en volgt hierbij niet de circulaires van het Rijk.

Voor 2017 passen we de raming niet aan. Zoals we in de Voorjaarsnota 2016 meldden, zal de algemene uitkering dit jaar aanmerkelijk hoger zijn dan oorspronkelijk begroot. Echter: voor 2017 is het accres juist veel lager dan de gemeente had geraamd, in de verwachting dat het aantrekken van de economie zou leiden tot meer rijksuitgaven.

Hoewel Den Haag dus niet de circulaires van het Rijk volgt, begroot de gemeente per saldo toch ongeveer het accres dat de circulaires aangeven. In afwijking van de circulaire raamt de gemeenten geen overschotten van het btw-compensatiefonds. Naast het accres, dat meeloopt met de rijksuitgaven, legt het Rijk nog diverse extra kortingen op aan de gemeenten. Zo kort het Rijk in 2017 (landelijk) gemeenten met € 60 miljoen vanwege vermeende efficiëntievoordelen door herindeling van gemeenten. In de gemeentebegroting is die korting verwerkt in onze eigen accresraming.

De herverdeling van de algemene uitkering wordt in 2017 afgerond. Het Rijk herverdeelt het gemeentefonds periodiek, dat wil zeggen om de vier à vijf jaar, om de verdeling van het gemeentefonds over alle gemeenten ‘eerlijk’ te houden. Het ziet ernaar uit dat deze voor Den Haag ongeveer 0,4% negatief uitpakt (circa € 3 mln.). Hiermee is in de ramingen reeds rekening gehouden.

Bij wijzigingen van gemeentelijke taken volgt Den Haag de circulaires van het Rijk. Dat betekent dat kortingen in principe leiden tot lagere uitgaven op de betrokken beleidsterreinen en dat nieuwe budgetten vanwege extra taken in principe leiden tot extra uitgaven. Waar dat van toepassing is, lichten we dat toe in de betreffende beleidsprogramma’s. Van deze nieuwe budgetten is de integratie-uitkering voor het sociaal domein verreweg de grootste. Ook hier volgt de gemeente de bedragen uit de circulaire van het Rijk. Als het Rijk in de september- en decembercirculaire 2016 met wijziging van taken en budgetten komt, zullen we deze verwerken in het Halfjaarbericht 2017 en/of de Programmabegroting 2018-2021

Geldleningen (lang en kort)

Wat gaat het kosten (€1000)

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Financiering mogelijk maken tegen minimale kosten en risico’s

16.997

35.792

18.795V

De gemeente heeft de financiering van leningen centraal geregeld. In het programma Financiën zijn de leningen die de gemeente extern aangaat te vinden als rentelast en de leningen die we intern verstrekken als rentebaat. Jaarlijks betalen we rente vanwege het aantrekken van geldleningen. Daartegenover ontvangen we interne rentebaten vanwege het verstrekken van leningen om investeringen mogelijk te maken.

De gemeente Den Haag hanteerde tot nu toe een interne rente (omslagrente) van 4 procent. Dit percentage sloot lang aan bij het rentepercentage dat de gemeente zelf aan banken betaalde voor aangetrokken leningen. De afgelopen jaren is de rente sterk gedaald. Daarnaast schrijven de verslaggevingsregels een andere wijze van berekenen van het rente-omslagpercentage voor. Daarom verlagen we de interne omslagrente naar 2 procent.

De gemeente houdt in de begroting rekening met de rente die we moeten betalen over toekomstige leningen die nodig zijn voor de financiering van het meerjarig investeringsprogramma MIP. In het afgelopen jaar is de rente verder gedaald ten opzichte van het percentage waarmee we in de begroting rekening hielden. Bovendien is uit analyse van het meerjareninvesteringsplan gebleken dat de financiering een andere fasering krijgt dan waarmee we in de begroting rekening hielden, en daarmee ook de te betalen rente. Beide ontwikkelingen samen leiden tot een incidenteel rentevoordeel € 3,0 mln. en een structureel rentevoordeel van € 1,4 mln. voor de gemeente.

De gemeente sluit voor de jaren 2018 en 2019 forwards af: leningen met uitgestelde storting. In de paragraaf financiering staat een uitgebreide toelichting over de kortlopende en langlopende financiering.

Beleggingen en nutsbedrijven

Wat gaat het kosten (€1000)

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Het bezit van aandelen in deelnemingen levert dividend op voor de gemeente

1.924

20.923

18.999V

De gemeente is aandeelhouder in verschillende vennootschappen. Onderdeel van het programma Financiën is het beheer van deze deelnemingen. Dit beheer richt zich op toezicht op goed bestuur en financiën, waardebehoud en deels ook rendement van ons kapitaal. De gemeente is aandeelhouder in ADO Den Haag, BNG, Dunea, Eneco, HMS, HTM Beheer, Stadsherstel Den Haag en Omgeving en United Fish Auctions (UFA). Na de splitsing van Eneco komt daar in 2017 netwerkgroep Stedin bij.
In het geval van BNG, Eneco, Stedin, HMS en Stadsherstel is ook sprake van geraamde dividendinkomsten; bij ADO Den Haag, Dunea, HTM Beheer en UFA is dat niet het geval. Deze dividenden maken deel uit van de gemeentelijke inkomsten. In 2017 ramen we dit dividend op € 21,5 mln. In de paragraaf verbonden partijen staat een uitgebreide toelichting per deelneming.

Gemeentelijke belastingen
De gemeente Den Haag int algemene belastingen en heffingen, zoals de OZB. De baten hiervan verantwoorden we op het programma Financiën. In de paragraaf lokale heffingen gaan we uitgebreider in op de gemeentelijke belastingen en heffingen.

Onroerendzaakbelastingen

Wat gaat het kosten (€1000)

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Heffing en invordering van OZB gebruikers

22.738

22.738V

Heffing en invordering van OZB niet-woningen

30.165

30.165V

Heffing en invordering van OZB woningen

31.462

31.462V

De grootste gemeentelijke belasting is de onroerend zaakbelasting (OZB). Jaarlijks betalen de Haagse woningeigenaren gezamenlijk € 31,6 mln. OZB aan de gemeente. Eigenaren en gebruikers van bedrijfsgebouwen en -terreinen betalen gezamenlijk € 51,6 mln.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de OZB voor bewoners gelijk blijft. Voor de OZB op zakelijk onroerende zaken geldt dat de opbrengst van de OZB wordt gestabiliseerd op het niveau van 2013. Dit betekent dat de totale OZB-opbrengst voor de gemeente alleen toeneemt als het aantal objecten waarover betaald wordt toeneemt en of de kwaliteit van de objecten verbetert. Het gaat hierbij om de kwantitatieve en kwalitatieve groei van de OZB Eigenaren (woningen en niet-woningen) en OZB Gebruik (niet-woningen). In de voorjaarsnota is een verhoging van de raming OZB opgenomen van structureel € 0,9 mln. ten opzichte van 2016.

Haagse amateursportverenigingen en startende ondernemers worden voor de OZB-lasten gecompenseerd. Zij maken veelvuldig gebruik van deze regelingen.

Precariobelasting

Wat gaat het kosten (€1000)

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Heffen en invordering van belastingen

0

16.305

16.305V

Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond moet in Den Haag precariobelasting worden betaald. De gemeente heft deze precariobelasting als vergoeding voor het gebruik van de openbare grond.

Bij bovengrondse precariobelasting gaat het om reclameborden, uitstallingen, terrassen etc. In het coalitieakkoord is afgesproken om de bovengrondse precariobelasting af te schaffen. Met ingang van 2017 is deze volledig afgeschaft. Voor eigenaren van woon- en bedrijfsschepen blijft de precariobelasting voor het innemen van een ligplaats en het gebruik van de kade in stand. Een uitzondering hierop vormen de terrasschepen.

Daarnaast heft de gemeente ook ondergrondse precariobelasting. Dit is een vergoeding voor ondergrondse kabels en leidingen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft in juni 2016 het wetsvoorstel (met nummer 34508) ingediend bij de Tweede Kamer dat regelt dat gemeenten geen precariobelasting meer kunnen heffen van nutsbedrijven over netwerken die ze in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Het wetsvoorstel biedt gemeenten nog tien jaar de mogelijkheid om maximaal het op 10 februari 2016 in hun gemeente geldende tarief te hanteren. Na uiterlijk tien jaar is geen precariobelasting meer mogelijk op nutsnetwerken. Om gebruik te mogen maken van het overgangsrecht moeten gemeenten in 2015 precariobelasting op openbare netwerken hebben geheven.

Toeristenbelasting

Wat gaat het kosten (€1000)

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Heffen van belastingen

6.858

6.858V

Steeds meer mensen bezoeken Den Haag, zakelijk of recreatief, en maken gebruik van de hotels, pensions e.d. Het aantal overnachtingen groeit sneller dan eerder werd aangenomen. We ramen de opbrengsten van de toeristenbelasting daarom vanaf 2017 € 0,5 mln. hoger en verwachten voor 2017 en verder € 6,7 mln. aan baten.

Met ingang van 2016 gelden nieuwe tarieven voor de toeristenbelasting. Voor hotels en pensions is het tarief voor 2016 € 3,30 per persoon per overnachting. Daarbij zijn personen jonger dan 13 jaar vrijgesteld. Voor havens en campings geldt een aangepast (lager) tarief van € 2 per persoon per overnachting. Ook is met ingang van 2016 de heffingssystematiek van de toeristenbelasting anders. De jaaraangifte is per 2016 vervangen door de kwartaalaangifte. De raad heeft in 2015 de motie evaluatie toeristenbelasting aangenomen. Daarin vraagt de raad het college om met vertegenwoordigers van de toerismebranche de effecten van het nieuwe systeem te monitoren en te evalueren. De uitkomsten van deze evaluatie betrekken we bij het voorstel toeristenbelasting 2017.

Overige activiteiten

Wat gaat het kosten (€1000)

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Gemeentebrede onderzoeken, kwijtschelding en invorderingen belastingen, hondenbelasting, compensatieregeling startende ondernemers, Programmareserves, Uitvoering wet WOZ, kapitaallasten en activafinanciering

18.603

22.913

4.310V

Het programma Financiën bestaat nog uit een aantal andere activiteiten, namelijk gemeentebrede onderzoeken, kwijtschelding en invorderingen belastingen, hondenbelasting, compensatieregeling startende ondernemers Programmareserves, Uitvoering wet WOZ, kapitaallasten en activafinanciering

Wat gaat het kosten in 2017?

Financiën

Realisatie

Begroting

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

74.572

75.142

37.704

40.893

45.073

56.000

Baten

1.409.334

1.452.628

1.338.995

1.331.404

1.338.174

1.353.596

Saldo

-1.334.762

-1.377.486

-1.301.291

-1.290.511

-1.293.101

-1.297.596

Saldo incidentele baten en lasten

-59.502

-55.190

-5.850

-750

-

-

Structureel saldo programma

-1.275.260

-1.322.296

-1.295.441

-1.289.761

-1.293.101

-1.297.596

De baten op het programma Financiën zijn in 2017 ca. € 1,4 miljard. De omvang van de baten wijzigt door de jaren heen niet noemenswaardig. De lasten op het programma zijn aanzienlijk lager, namelijk € 38 mln. voor rente- en kapitaallasten. De lasten op het programma stijgen de komende jaren vanwege stijgende kapitaallasten voor voorgenomen investeringen door de gemeente.

Financiële overzichten

Doorkijk programma per lasten- en batensoort in 2017

De gemeente ontvangt binnen het programma Financiën in 2017 circa € 1,4 miljard aan baten. 86% hiervan komt van het Rijk; dit is de bijdrage vanuit het gemeentefonds. De belastingen maken 7% uit van de baten. De belangrijkste daarvan is de onroerendzaakbelasting (OZB). We ontvangen 3% aan rentebaten vanuit uitgezette leningen. De winstuitkeringen bedragen 2%. Het gaat hierbij om dividend vanuit onze deelnemingen. De lasten op dit programma zijn fors lager dan de baten. Deze lasten bestaan voor 58% uit betaalde en toegerekende rente. Toegerekende rente is de interne rente die wordt doorberekend en de betaalde rentelasten zijn rentelasten vanwege aangetrokken leningen.

Doorkijk programma per activiteit in 2017

Zoals hierboven gezegd, komt 86% van de totale programmabaten uit het gemeentefonds en 6% zijn baten uit de onroerendzaakbelasting. De rentebaten vanuit uitgezette leningen omvat 6% van de totale programmabaten. De activiteit geldleningen (kort en lang) vormt 46% van de programmalasten. Dit zijn rentelasten voor aangetrokken leningen. 29% zijn kapitaallasten voor voorgenomen investeringen. Voor alle activiteiten of cluster van activiteiten volgt hieronder een nadere toelichting.

Verloop financiële overzichten

(bedragen x 1000,-)

Lasten (incl. reserves)

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten Gedrukte begroting 2016-2019

72.695

80.677

94.440

101.559

101.559

Reeds goedgekeurde mutaties

-

-

-

-

-

Subtotaal

72.695

80.677

94.440

101.559

101.559

Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota)

20.841

330

330

330

330

Autonome ontwikkelingen (overig)

21.011-

-3.900

1.150-

850-

540

Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken

-

696

1.815

2.473

2.490

Neutrale mutaties in/tussen programma’s

2.618

-40.099

54.543-

58.439-

48.919-

Lasten Ontwerpbegroting 2017-2020

75.142

37.704

40.893

45.073

56.000

(bedragen x 1000,-)

Baten (incl. reserves)

2016

2017

2018

2019

2020

Baten Gedrukte begroting 2016-2019

1.391.242

1.376.675

1.387.512

1.397.830

1.397.830

Reeds goedgekeurde mutaties

-

-

-

-

-

Subtotaal

1.391.242

1.376.675

1.387.512

1.397.830

1.397.830

Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota)

29.900

9.239

4.459

5.024

21.147

Autonome ontwikkelingen (overig)

6.200

-4.475

2.295-

2.860-

4.783-

Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken

14.299

101

101

101

101

Neutrale mutaties in/tussen programma’s

10.987

-42.545

-58.374

-61.921

-60.699

Baten Ontwerpbegroting 2017-2020

1.452.628

1.338.995

1.331.404

1.338.174

1.353.596

Reserves 2017

Beginsaldo

Dotaties

Onttrekkingen

Eindsaldo

Algemene reserve

75.027

-

-

75.027

Dienstcompensatiereserve GAD

214

-

-

214

Bestemmingsreserve Financiering

5.500

-

-

5.500

Reserve Activafinanciering

98.962

1.836

11.525

89.274

Bestemmingsreserve Voorfinancieringsrente Sportcampus Zuiderpark

3.177

-

-

3.177

Centrale Bedrijfsvoeringsreserve

5.472

-

-

5.472

Programmareserve College en Bestuur

-1

-

-

-1

Programmareserve Wijkaanpak en Dienstverlening

800

-

400

400

Programmareserve Openbare orde en Veiligheid

296

-

260

36

Programmareserve Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg

-

-

-

-

Programmareserve Onderwijs

1.052

-

-

1.052

Programmareserve Werk, Inkomen en Armoedebeleid

1.307

-

-

1.307

Programmareserve Zorg en Welzijn

5.000

-

-

5.000

Programmareserve Jeugd

966

-

500

466

Programmareserve Ontwikkeling Buitenruimte

506

-

-

506

Programmareserve Economie, Internationale Stad en Binnenstand

106

-

-

106

Programmareserve Sport

133

-

-

133

Programmareserve Verkeer en Milieu

1.174

-

1.000

174

Programmareserve Wonen en Duurzaamheid

-

-

-

-

Programmareserve Stadsontwikkeling

8

-

-

8

Programmareserve Stadsdelen en Wijkaanpak

-

-

-

-

199.699

1.836

13.685

187.850

Voorzieningen 2017

Beginsaldo

Dotaties

Bestedingen

Eindsaldo

Voorziening Gegarandeerde geldleningen

3.951

-

-

3.951

Voorziening afwikkeling woningbeheer

300

-

-

300

Voorziening deelneming Haagse Hitte

2.418

-

-

2.418

Voorziening Sirtema van Grovestin

17

-

-

17

Voorziening niet-actieven

300

-

90

210

6.986

-

90

6.896

Investeringen 2017

Bruto-
investering

Bijdragen
derden

Bijdragen
voorzieningen

Gemeentelijk
aandeel

Nieuw belastingsysteem

713

-

-

713

713

-

-

713

Producten

Gemeentebrede onderzoeken en ondersteuning

Het uitvoeren van concernopdrachten en bestuurshulp.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Compensatieregeling startende ondernemers

De gemeente Den Haag heeft een compensatieregeling OZB voor startende ondernemers.

 • Lasten € 450
 • Baten € 0
 • Saldo € 450

Nutsbedrijven

Het bezit van aandelen in deelnemingen levert dividend op voor de gemeente.

 • Lasten € 597
 • Baten € 15.908
 • Saldo € -15.312

Kwijtschelding belastingen

Burgers kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Het gaat dan de OZB en hondenbelasting.

 • Lasten € 150
 • Baten € 0
 • Saldo € 150

Geldleningen en uitzetting korter dan 1 jaar

Financiering mogelijk maken tegen minimale kosten en risico’s.

 • Lasten € 180
 • Baten € 640
 • Saldo € -460

Beleggingen

Het bezit van aandelen in deelnemingen levert dividend op voor de gemeente.

 • Lasten € 1.328
 • Baten € 5.015
 • Saldo € -3.687

Geldleningen en uitzetting langer of gelijk aan 1 jaar

Financiering mogelijk maken tegen minimale kosten en risico’s.

 • Lasten € 12.278
 • Baten € 30.228
 • Saldo € -17.950

Activafinanciering

Financiering mogelijk maken tegen minimale kosten en risico’s.

 • Lasten € 1.836
 • Baten € 16.020
 • Saldo € -14.184

Algemene uitkering gemeentefonds (CTR)

Inkomsten van het Rijk die de gemeente vrij en naar eigen inzicht mag besteden .

 • Lasten € 0
 • Baten € 830.245
 • Saldo € -830.245

Lasten en baten Algemene reserve

Het administeren en beheren van de algemene reserve.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Lasten en baten Programmareserves

Het administeren en beheren van de algemene reserve.

 • Lasten € 0
 • Baten € 2.160
 • Saldo € -2.160

Lasten en baten Centrale bedrijfsvoeringsreserve

Het administeren en beheren van de Centrale bedrijfsvoeringsreserve.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen

Het administreren en beheren van de kapitaallasten van het Meerjaren Investeringsplan (MIP).

 • Lasten € 11.070
 • Baten € 0
 • Saldo € 11.070

Uitkering deelfonds sociaal domein

Het administreren en beheren van de uitkeringen Deelfonds Sociaal Domein.

 • Lasten € 0
 • Baten € 321.593
 • Saldo € -321.593

Uitvoering Wet WOZ

Heffen van de belastingen .

 • Lasten € 4.149
 • Baten € 248
 • Saldo € 3.901

Baten onroerende zaakbelasting gebruikers

Uitvoering van de wet en inning van OZB.

 • Lasten € 0
 • Baten € 22.738
 • Saldo € -22.738

Baten onroerende zaakbelasting eigenaren

Uitvoering van de wet en inning van OZB.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0

Baten toeristenbelasting

Heffen van de belastingen.

 • Lasten € 0
 • Baten € 6.858
 • Saldo € -6.858

Baten hondenbelasting

Heffen van de belastingen.

 • Lasten € 0
 • Baten € 1.973
 • Saldo € -1.973

Baten precariobelasting

Heffen van de belastingen.

 • Lasten € 0
 • Baten € 16.305
 • Saldo € -16.305

Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

Heffen van de belastingen.

 • Lasten € 717
 • Baten € 2.289
 • Saldo € -1.572

Overige activiteiten gemeentebelastingen

Heffen van de belastingen.

 • Lasten € 231
 • Baten € 223
 • Saldo € 8

Interne / Externe leveringen (GAD)

Interne/externe leveringen.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0