Wat willen we bereiken?

Coördinerend Portefeuillehouder: Jozias van Aartsen

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijke stad. Terugdringen en voorkomen van criminaliteit en overlast blijven de komende jaren dan ook een topprioriteit. Onze ambitie is dat bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad zich veilig en welkom voelen in Den Haag. De basis van de aanpak vormt het Integrale veiligheidsplan 2015 -2018. De veiligheidsaanpak verloopt langs drie sporen:

 1. Aanpak van misdrijven met een grote impact (zogenaamde high impact crimes als overval, straatroof, woninginbraak, geweld).
 2. Gebiedsgerichte aanpak met een probleemgerichte inzet in wijken en buurten.
 3. Aanpak van criminaliteit die de samenleving ondermijnt, niet alleen strafrechtelijk maar vooral bestuurlijk.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bestrijding onveiligheid

Wat gaat het kosten (€1000)

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid via een gebiedsgerichte en persoonsgerichte aanpak

13.822

920

12.902 N

Spoor 1: Aanpak van high impact crimes
De komende jaren bestrijden we samen met onze partners met kracht straatroof, overval, woninginbraak en geweld (zogenaamde high impact crimes). Dit doen we met een combinatie van preventie, repressie en nazorg.

Woninginbraak
We zetten in 2017 versterkt in op de aanpak van woninginbraak. Hiervoor is € 0,8 mln. extra beschikbaar voor de gehele collegeperiode. We geven preventief informatie aan kwetsbare doelgroepen en pakken meervoudige daders aan in die gebieden en op die tijden waar dat het meest effectief is. Per gebied leveren we maatwerk. De aanpak bestaat onder andere uit:

• Inzetten van buurtinterventieteams (BIT’s) en opleiden van groepen bewoners, zodat zij in buurten waar veel inbraken plaatsvinden medebewoners kunnen voorlichten over inbraakpreventie;
• Uniforme, professionele uitrusting en training van de BITs;
• Opzetten en regisseren van woninginbraakpreventieprojecten in samenwerking met onder meer wijkbureaus van de politie, bewoners en woningcorporaties, inclusief preventieprojecten gericht op speciale doelgroepen zoals ouderen. Incidenteel maken we hierbij gebruik van de kennis van ex-inbrekers;
• Voorlichtingsbijeenkomsten voor bewoners en VVE’s waarbij advies wordt gegeven over verbeterde beveiliging van woningen;
• Prestatieafspraken met woningcorporaties over preventieve maatregelen aan hun woningbezit;
• Strenge controle op inkoopregisters ter voorkoming van heling;
• Communicatie in lokale kranten, stoepborden, flyers, witte voetjes-acties, matrixborden en/of nieuwsbrieven;
• Verder verkennen van de mogelijkheden die social media bieden bij preventie van woninginbraak, bijvoorbeeld met Burger Alert Real Time (BART), mogelijk als onderdeel van Burgernet.

Overvallen
• Voortzetting van het donkeredagenoffensief tegen overvallen, straatroof en woninginbraak;
• Bezoeken van overvallen ondernemers en bewoners en hen adviseren over veiligheids-bevorderende maatregelen;
• Bezoeken van ondernemers in de directe omgeving van een onderneming die is overvallen;
• Organiseren van overvaltrainingen voor ondernemers en hun medewerkers;
• Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor bewoners in de directe omgeving van bewoners die slachtoffer zijn geworden van een overval;
• Extra aandacht voor risicogroepen (juweliers, pizzakoeriers, ouderen);
• Voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen speciaal gericht op senioren in overleg met zorginstellingen en ouderenbonden;
• Aandacht voor babbeltrucs, zakkenrollerij, veilig pinnen, woningovervallen en veilig internetten, ook hier met speciale aandacht voor ouderen.

Haagse aanpak criminele jeugdgroepen en –netwerken
In mei 2016 zijn twaalf leden van een criminele jeugdgroep uit Den Haag Zuid-West veroordeeld tot straffen van maximaal 8 jaar wegens woninginbraken. Dit toont aan dat de Haagse systematische aanpak van criminele jeugdgroepen en netwerken succesvol is. We zetten die aanpak ook de komende jaren met kracht door. De driehoek stelt hierbij de prioriteiten op basis van actuele ontwikkelingen. Een probleemgerichte en tactische dadergroepanalyse maakt structuren en verbanden van deze jongeren zichtbaar. Dat maakte het mogelijk om te komen tot interventies op maat, zowel voor de individuele leden als voor de hele groep. Met de nieuw ontwikkelde methode om groepen in kaart te brengen kunnen we deze aanpak nog gerichter vorm geven. Het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) leveren hun bijdrage aan deze aanpak. Zo pakken we niet alleen de zichtbare criminaliteit aan, maar ook de onzichtbare. Het afpakken van wederrechtelijk verkregen vermogen wordt zo steeds meer onderdeel van de aanpak.

Veel voorkomende vormen van criminaliteit
Het accent ligt de komende periode op de aanpak van high impact crimes, maar ook de preventie van veelvoorkomende vormen van criminaliteit verdient voldoende aandacht. Het gaat hierbij om delicten zoals fietsendiefstal, diefstal van en inbraken in auto’s en zakkenrollen. Hagenaars hebben hierin zelf een belangrijke rol. Voor fietsendiefstal hebben we een specifieke aanpak. Waar veel fietsen worden gestolen, nemen we passende maatregelen op basis van een scan: voorlichting aan het publiek, inrichting van goede stallingsplekken en inzet van lokfietsen om fietsendieven te betrappen.

Huiselijk Geweld
De gemeente, het Veiligheidshuis Haaglanden, de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en Veilig Thuis Haaglanden gaan door met de sluitende aanpak van huiselijk geweld. Dat gebeurt met het strafrecht, maar ook via de Veilig Verder Teams en met tijdelijke huisverboden. Daarbij zoeken we steeds naar een optimale combinatie van het strafrecht, het bestuursrecht en de zorg.
In 2017 ontwikkelen we het huisverbod tot een instrument dat we preventief kunnen inzetten bij signalen van onder meer kindermishandeling. We doen dat samen met het Crisisinterventie Team van Jeugdbescherming West (Voorheen Bureau Jeugdzorg) en de politie. Zo werken de partners steeds beter samen om te voorkomen dat problemen bij gezinnen escaleren tot huiselijk geweld (waaronder ook verbaal en fysiek geweld gericht tegen ouderen). Voor intieme terreur ontwikkelen we een specifieke aanpak in overleg met onder andere Veilig Thuis.

Om huiselijk geweld beter aan te pakken, willen we ook investeren in het forensisch onderzoek. Dat doen we met onder meer een multidisciplinair centrum aanpak kindermishandeling voor ingewikkelde seksuele en fysieke mishandelingszaken.

Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak
Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak zijn onacceptabel. Daarom investeert de gemeente Den Haag ook de komende jaren in de aanpak van agressie en geweld tegen haar eigen medewerkers. Het Expertisecentrum Agressie en Geweld ondersteunt medewerkers en leidinggevenden bij de preventie en repressie van agressie, maar ook bij het herstel van de gevolgen. Van strafbare feiten doen we altijd aangifte en schade verhalen we altijd op de daders. Daarnaast zal het Haagse Expertise¬centrum Agressie en Geweld drie keer per jaar een voorlichtingsbijeenkomst geven aan andere publieke werkgevers in Den Haag, zoals grote ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen, ambulancedienst en de HTM. Deze voorlichtende rol breiden we in 2017 uit naar regiogemeenten.

Veilig uitgaan
Hagenaars en bezoekers van de stad moeten veilig kunnen uitgaan. De komende jaren is onze inzet daarom onverminderd gericht op een veilig uitgaansleven zonder overlast, agressie/geweld, discriminatie en misbruik van alcohol en drugs. Het veiligheidsoverleg in de stadsdelen, samen met de toezichthouders, geeft richting aan de inzet van het toezicht. We concentreren het toezicht waar de risico’s zijn en werken daarbij nauw samen met de horeca. Bij ernstige incidenten krijgen rapportages van politie en toezichthouders uiterlijk binnen een week een bestuurlijk vervolg in de vorm van een schriftelijke waarschuwing of een sanctie. Bij de overige incidenten gebeurt dat uiterlijk binnen een maand.

Spoor 2 Gebiedsgerichte aanpak
We geven extra aandacht aan gebieden met veiligheidsproblemen. Dat doen we gericht en integraal op basis van veiligheids-en leefbaarheidsscans. Waar nodig treden we hard op tegen criminaliteit en overlast.

Veilig ondernemen
We hechten veel waarde aan het Keurmerk Veilig Ondernemen-netwerk (KVO) en de ontwikkelde overlegstructuur. Daarom willen we veilig ondernemen de komende planperiode stevig verankeren in het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Daarbij staat KVO niet op zichzelf; we verbinden het met andere elementen van het veiligheidsbeleid die relevant zijn voor ondernemers, zoals het terugdringen van overvallen en de aanpak van overlast. In 2017 worden ten minste 6 KVO’s ge(her)certificeerd.

Problematische (jeugd)groepen
Alle overlastgevende en hinderlijke jeugdgroepen in Den Haag worden integraal aangepakt, onder regie van de gemeente. De beste resultaten halen we door niet alleen in te zetten op het individu, maar ook op de hele groep en de omgeving. Hoe beter de aanpak van overlast is verankerd in de wijk, hoe effectiever. Daarom zijn de verschillende betrokken partijen – het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de sociale wijkteams en reclassering – vaak in de politiebureaus te vinden. Zo zijn de lijnen kort. Ook het jongerenwerk is de wijk is een belangrijke schakel. Als dat nodig is, komt ook het Veiligheidshuis in actie bij het aanpakken van personen.

Drank- en drugsoverlast
Maatwerk heeft de voorkeur boven generieke maatregelen. Het college streeft er daarom naar om in 2017 het aantal gebieden met een alcoholverbod verder terug te dringen.

In 2017 moet het toezicht op de Drank- en Horecawet nog effectiever kunnen plaatsvinden. Gemeentelijke handhavers controleren de Haagse horeca, supermarkten, slijterijen en evenementen op de verkoop van alcohol aan minderjarigen. Bovendien hebben de politie en de gemeentelijke handhavers de bevoegdheid om het verbod voor jongeren op het bezit van alcohol in de openbare ruimte strafrechtelijk te handhaven. Op die manier wordt mogelijk een deel van de generieke alcoholverbodsgebieden overbodig.

Om drank- en drugsoverlast te bestrijden, kan de gemeente ook instrumenten inzetten op grond van de Overlastwet (gebiedsverbod) en de APV (verwijderingsbevelen voor het noodgebied). De gemeente wil deze instrumenten onverminderd inzetten ter bestrijding van overlast in wijken, tijdens de jaarwisseling en tijdens voetbalevenementen en kampioenschappen. De gemeente informeert hierover de partners, onder meer op voorlichtingsbijeenkomsten voor politie, OM en medewerkers van de rechtbank.

De Opiumwet biedt de mogelijkheid om panden te sluiten. De gemeente blijft de komende jaren gebruik maken van deze mogelijkheid om drugsoverlast te bestrijden vanuit woningen en publiek toegankelijke lokalen, waaronder ook seksinrichtingen. Deze vaste praktijk van de gemeente is inmiddels vastgelegd in een beleidsregel (RIS292904). De verantwoordelijke medewerkers van de politie weten de weg naar de gemeente steeds beter te vinden. Het aantal voorgedragen zaken neemt zo toe, en dat leidt tot een betere aanpak van de drugsoverlast in de stad.

Cameratoezicht
In Den Haag maakt cameratoezicht altijd onderdeel uit van een afgewogen pakket maatregelen om overlast en criminaliteit op een bepaalde plek te bestrijden. Inzet van camera’s gebeurt zorgvuldig en weloverwogen vanwege privacyaspecten en het effect op de veiligheidsbeleving.
Door betere techniek en een slimmer cameraplan staan er in 2017 109 vaste camera’s in de stad, exclusief de 30 camera’s rond het stadion van ADO Den Haag. Daarnaast zijn er 22 camera’s beschikbaar voor flexibele inzet. Op basis van de evaluatie vast cameratoezicht 2011-2015 (RIS294290) heeft de burgemeester besloten om tot en met 2020 door te gaan met het vast cameratoezicht op de huidige locaties in het Centrum. Het flexibel cameratoezicht (8 camera’s) langs de kuststrook (Strandweg en Boulevard) wordt omgezet in vast cameratoezicht.
Door een aanpassing van de Gemeentewet zijn er nu ruimere mogelijkheden om flexibel cameratoezicht in te zetten. Wanneer de raad hem deze bevoegdheid heeft verleend, kan de burgemeester een gebied aanwijzen waar gebruik kan worden gemaakt van flexibel cameratoezicht.

Woonoverlast
De aanpak van woonoverlast is versterkt met de komst van het Meld- en steunpunt woonoverlast. Dit meldpunt is de centrale plek waar meldingen van bewoners, andere organisaties en toezichthouders binnenkomen over woonoverlast en onrechtmatig gebruik van gebouwen. Na zo’n melding komt vaak de Haagse Pandbrigade (HPB) in actie, maar soms zijn ook andere partijen aan zet.
De Haagse aanpak is erop gericht om woonoverlast te voorkomen en op te lossen. We streven ernaar om na een melding snel in actie te komen. De voornaamste samenwerkingspartners van de gemeente zijn politie, corporaties, zorginstellingen en het Bureau Bemiddeling en Mediation. Het opsporen van overlast door (thuis)prostitutie is een taak van het Haags Economisch Interventie TEAM (HEIT), dat ook contact onderhoudt met de HPB.

Integrale Handhavingsacties
Zo’n acht keer per jaar zijn er in Den Haag grote integrale handhavingsacties, waarbij onder meer wordt gekeken naar overbewoning, overtredingen van APV feiten, de doorrijdbaarheid van een gebied voor de hulpdiensten en foutparkeren. Met zulke acties geven we een krachtig en zichtbaar signaal dat criminaliteit en overlast niet worden getolereerd in Den Haag. Bij de keuze waar deze acties plaatsvinden, kijken we naar een goede verdeling tussen het centrum en de andere stadsdelen. Na afloop van de acties informeert de gemeente de bewoners via www.denhaag.nl/veilig. Ook verzendt de gemeente een Burgernetbericht in het gebied.
Om de slagkracht bij deze acties te vergroten, investeren we extra in de capaciteit van de HPB. Hiervoor is structureel € 1,0 mln. beschikbaar vanaf 2016. Het gaat daarbij niet alleen om meer capaciteit en meer controles, maar ook om investeren in uitgebalanceerde handhavingsstrategieën, slimme (digitale) vergelijking van gegevens en goed toepassen van de bestaande instrumenten om te handhaven.

Radicalisering
De preventie en de aanpak van radicalisering, polarisatie en jihadisme is een blijvende prioriteit van de gemeente. Het gaat hierbij om een combinatie van harde en zachte maatregelen. Voor de gemeente is de koers dat we geen groepen willen uitsluiten van de Haagse samenleving, maar iedereen daarvan juist onderdeel willen laten zijn.
De focus ligt op de persoonsgerichte aanpak van uitreizigers die gefrustreerde en teruggekeerd zijn, en op preventie van radicalisering bij personen en groepen met een verhoogd risico. Het Veiligheidshuis zet de persoonsgerichte aanpak structureel in.
Omdat mensen die zijn geradicaliseerd zich niet aan de gemeentegrenzen houden, investeren we nog meer in regionale en landelijke verbanden. We blijven eerstelijnsprofessionals trainen en voorlichten over de ontwikkelingen rond radicalisering en hoe te handelen. Het gaat daarbij overigens niet alleen om radicalisering en jihadisme, maar ook om andere vormen van extremisme, zoals bijvoorbeeld rechts-extremisme. Om te investeren in onze kennis op dit terrein, zijn we aangesloten bij internationale en nationale netwerken zoals EFUS, het Strong Cities Network en de netwerken die worden georganiseerd door de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het ministerie van SZW.
In de stad onderhouden we intensief contact met verschillende Islamitische organisaties, waaronder moskeeën. Binnen de verschillende netwerken gaat het niet alleen om radicalisering en jihadisme, maar ook over een betere positie van jongeren, de aanpak van discriminatie en islamofobie en het weren van predikers die geen boodschap hebben aan integratie. Via de scholen blijven we investeren in programma’s die jongeren en docenten bewust maken van verschillende vormen van radicalisering. Deze programma’s zijn vooral gericht op weerbaarheid. We zijn ook geïnteresseerd in initiatieven vanuit de wijk zelf. De voortgang op het uitvoeringsprogramma aanpak polarisatie, radicalisering en jihadisme is uitgebreid beschreven in RIS293911.

Spoor 3 Bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit
De vermenging van boven- en onderwereld is onwenselijk. Ondermijnende criminaliteit ontwricht de samenleving. Ondermijnende criminaliteit is vaak onzichtbaar, maar gaat gepaard met intimidatie, geweld en het verwerven van machtsposities. In Den Haag zetten diverse samenwerkingsverbanden en teams zich in om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan, waaronder het RIEC, HEIT, de Haagse Pandbrigade en het gemeentelijk bureau BIBOB. Samen streven we naar integrale handhaving en een efficiënt gebruik van bestuursrechtelijke maatregelen in combinatie met het strafrecht.
Van belang bij het bestrijden dan ondermijning is dat de overheid over de goede informatie beschikt. Om onze informatiepositie te versterken, gebruiken we alle ogen en oren van de overheid. We zorgen dus dat zo veel mogelijk spelers in het publieke domein zich bewust zijn van ondermijnende criminaliteit; boa’s, wijkagenten, inspecteurs bouw- en woningtoezicht en burgers.
We starten met pilots in enkele wijken en buurten waar aanwijzingen zijn dat er sprake van ondermijning. In deze pilots intensiveren we de samenwerking tussen de veiligheidspartners en de partijen die een rol spelen in de wijkenaanpak. Scheveningen Haven wordt als pilotgebied aangewezen.

Gemeentelijk bureau Bibob
De gemeente Den Haag past de wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) sinds 2003 toe bij horeca, coffeeshops, prostitutie en grote bouwvergunningen. Met een doelmatige inzet van de wet Bibob gaan we ondermijning, oneerlijke concurrentie en vermenging van onder- en bovenwereld tegen. Jaarlijks toetsen we standaard gemiddeld 400 ondernemingen en vergunningen. In circa 25% van de gevallen leidt dit tot nader onderzoek, eventueel gevolgd door een adviesaanvraag bij het Landelijke Bureau Bibob.

Haags Economisch Interventie Team (HEIT)
De kerntaak van HEIT is het aanpakken van malafide bedrijvigheid in horeca, detailhandel en prostitutie door middel van integrale bedrijfscontroles. In 2017 zal HEIT in Den Haag 600 controles uitvoeren in de vergunde en niet-vergunde prostitutie. We intensiveren het toezicht in de Doubletstraat en Geleenstraat/ Hunzestraat. Daarnaast neemt HEIT deel aan 300 integrale controles in de Haagse horeca en detailhandel. Waar nodig richt het team zich op specifieke branches of gebieden zoals het Oude Centrum of de Haagse Markt. Om door te gaan met HEIT zijn er vanaf 2018 nieuwe structurele middelen nodig. Het college heeft besloten om te schuiven met bestaande middelen uit het veiligheidsbudget en € 0,7mln in te zetten ten behoeve van HEIT.

Mensenhandel en prostitutie
In 2017 geven we uitvoering aan de Kadernota Prostitutiebeleid 2015-2018. De gemeente zet zich in om de positie van sekswerkers te verbeteren en pakt misstanden hard aan.
De gemeente wijzigt het prostitutiehoofdstuk van de APV. Daarbij is de nieuwe prostitutiewet zoveel mogelijk gevolgd. We verhogen de minimumleeftijd van sekswerkers naar 21 jaar. Binnen een jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe APV moet elke exploitant een goedgekeurd bedrijfsplan hebben waarin staat hoe de ondernemer misstanden buiten de deur houdt en welke maatregelen worden genomen om de positie van de sekswerkers te verbeteren. Alle seksinrichtingen met een vergunning worden in 2017 minimaal zes keer gecontroleerd. Elke twee jaar vindt een Bibob-toets plaats op alle vergunningen. Als het vermoeden bestaat dat sekswerkers het slachtoffer zijn van mensenhandel volgt een negatief werkadvies. Bij exploitanten die zich niet aan het advies houden kan de gemeente zwaardere bestuurlijke maatregelen nemen, met mogelijk meer sluitingen als gevolg. Het verscherpte handhavingsbeleid kan ook leiden tot meer sluitingen van illegale seksinrichtingen. Toezicht en de handhaving op de niet-vergunde prostitutie – zoals de Chinese wellnessbranche, thuiswerkers, hotelprostitutie en de escort – houdt een hoge prioriteit.

Hennepteelt
Den Haag pakt illegale hennepteelt hard aan. De intensievere aanpak moet leiden tot de ontmanteling van ten minste 350 hennepkwekerijen per jaar. Ook het afpakken van crimineel vermogen wordt geïntensiveerd. De gemeente kan optreden tegen personen/ondernemers die illegale hennepteelt mogelijk maken. Voorbereidingshandelingen zoals het leveren van lampen en voedingsstoffen, kweekhokken, locaties en het aansluiten van elektra zijn strafbaar. Deze mogelijkheden van de Opiumwet benutten we optimaal. Politie en OM treden strafrechtelijk op tegen growshops die blijven doorgaan met de verkoop van producten voor de hennepteelt. De gemeente treedt waar mogelijk bestuursrechtelijk op tegen growshophouders.

Kerntaken Openbare orde en veiligheid

Coffeeshops
Het Haagse coffeeshopbeleid kenmerkt zich door een strikte handhaving van de (strafrechtelijke) AHOJG-criteria. Daarnaast hanteert de gemeente Den Haag specifieke lokale gedoogvoorwaarden die betrekking hebben op de ligging ten opzichte van scholen en op kwaliteitseisen. Samen heeft dat ertoe geleid dat de coffeeshopbranche in Den Haag kleinschalig, transparant en beheersbaar is.
Een blijvend punt van aandacht is de overconcentratie van coffeeshops in het Zeeheldenkwartier en in de Weimarstraat. We gaan door met het huidige beleid. Exploitanten houden daar de mogelijkheid houden om hun bedrijf te verplaatsen naar een geschikte locatie buiten de overconcentratiegebieden, waaronder panden die eventueel vrijkomen als een exploitant niet door de Bibob-toets komt. Periodiek komt de werkgroep coffeeshopbeleid bij elkaar, waaraan in ieder geval de Vereniging Haagse Cannabis Shops en de gemeente deelnemen.

Evenementen
Den Haag ontwikkelt zich steeds meer tot muziekstad. Ook in 2017 zullen weer grote artiesten optreden in Den Haag. De gemeente streeft continu naar een optimale balans tussen veiligheid en klantvriendelijkheid bij de vergunningverlening voor kleine en grote evenementen. Zo is het aanvraagformulier vereenvoudigd en slaan we stukken digitaal op die ieder jaar hetzelfde zijn, zodat de aanvrager ze niet telkens opnieuw hoeft aan te leveren. In 2017 investeren we ook in de communicatie met organisatoren. Naar verwachting is een Centraal Evenementen Bureau in 2017 volledig operationeel, dit zal hierin een belangrijke rol spelen. In een vroeg stadium kijken we bijvoorbeeld naar de geschiktheid van de locatie. Bouwwerkzaamheden in de stad, waaronder de projecten rond Den Haag CS, leiden bijvoorbeeld tot extra eisen om het Malieveld te kunnen garanderen als A-locatie voor evenementen.

Jaarwisseling
Den Haag spant zich elk jaar weer in om de jaarwisseling succesvol en rustig te laten verlopen. Daarvoor is goed gecoördineerd en adequaat optreden van de hulpdiensten essentieel, maar ook de inzet van talloze goedwillende Hagenaars. We willen de vrijwillige bijdrage van grote groepen bewoners de komende jaren bestendigen en waar mogelijk verder uitbouwen. Overlast willen we verder terugdringen door feestelijke activiteiten zoals de vuurwerkshow op de Hofvijver te stimuleren, illegaal vuurwerk aan te pakken en het lik-op-stuk beleid door te trekken. Er is ruimte om vuren te gedogen, mits afspraken met partners en voorwaarden omtrent veiligheid zijn gewaarborgd.

Voetbal
De vaste camera’s op de aanvoerroutes naar het Kyocerastadion worden vervangen. De politie-inzet rondom voetbalwedstrijden van ADO Den Haag blijft afhankelijk van sportieve en organisatorische ontwikkelingen naar verwachting ongeveer stabiel rond 11.000 uur per jaar. Het streven van de politie is om zo veel mogelijk op de achtergrond aanwezig/beschikbaar te zijn. Het komend voetbalseizoen en in de jaren daarna gaan we door met de aanpak Hooligans in Beeld en Buitenspel.

Opvang Verwarde Personen
Samen met de politie, het Openbaar Ministerie en de Parnassia Groep B.V. hebben we geïnvesteerd in de ontwikkeling van de Opvang Verwarde Personen (OVP). Bij deze OVP zijn ook de regiogemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer aangesloten. De OVP is 24 uur per dag en 7 dagen per week open. Er is altijd een zorgteam aanwezig met (forensisch) verpleegkundigen en artsen. Ook zijn reclasseringsmedewerkers aanwezig. Verwarde personen die binnenkomen bij de OVP krijgen snel een somatische en psychiatrische screening, waarna wordt bepaald wat nodig is. Verwarde verdachten die verblijven binnen het arrestantencomplex kunnen op verzoek bezoek krijgen van een reclasseringsmedewerker en/of een GGZ-medewerker.

Brandweer, rampenbestrijding en strandveiligheid (VRH)

Wat gaat het kosten (€1000)

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Brandweer, rampenbestrijding en strandveiligheid (VRH)

41.424

0

41.424 N

Brandweerzaken
De gemeenteraad ontving het beleidsplan Koersen op 2020 van de Brandweer (RIS294229). Hierin staat hoe de brandweer zich de komende ontwikkelt, na de realisatie van de bezuinigingsdoelstellingen.

Gemeenschappelijke Meldkamers in de Yp
In 2013 is in het transitieakkoord ‘Meldkamer van de Toekomst’ besloten om te komen tot één landelijke meldkamerorganisatie (LMO) met maximaal tien locaties. Eén van deze tien locaties is de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) van de Veiligheidsregio Haaglanden in het Politie Training Centrum de Yp. Begin 2016 heeft de minister van Veiligheid en Justitie aangegeven dat een heroriëntatie op deze plannen nodig is. Het einddoel (de realisatie van één landelijke meldkamerorganisatie op maximaal tien locaties) blijft staan, maar de aanpak moet realistischer. De komende periode werken we met de verschillende betrokken partijen gewerkt aan deze heroriëntatie.

GHOR (geneeskundige hulpverlening)
De nieuwe Wet langdurige zorg brengt met zich mee dat ouderen en zieken langer thuis blijven wonen met ondersteuning. Dat betekent dat er meer mensen thuis zitten die zichzelf minder goed kunnen redden. De gevolgen hiervan zijn de komende periode een punt van aandacht voor hulpdiensten en in het bijzonder voor de GHOR. Daarbij wordt de samenwerking met gemeenten gezocht. De koppeling tussen de domeinen veiligheid en zorg is een essentieel onderdeel van deze samenwerking.

Strandveiligheid
Elk jaar neemt de gemeente maatregelen om te bevorderen dat er geen ongelukken gebeuren met mensen die in zee gaan zwemmen. De gemeenteraad wordt hierover jaarlijks schriftelijk geïnformeerd. Het gaat vooral om voorlichting aan badgasten over de gevaren van het zwemmen in de zee. Dit gebeurt in overleg met de brandweer, de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade (HVRB) en de politie. De strandapp uit 2015 heeft als doel de veiligheid van watersporters en strandgasten te vergroten. Deze app wordt de komende jaren doorontwikkeld. De verantwoordelijkheid voor de zwemveiligheid op en rond de Zandmotor ligt bij de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en de Omgevingsdienst Midden-Holland. Zij werken daarbij nauw samen met de reddingsbrigades van het Westland en van Den Haag en met de veiligheidsregio.

Veiligheidsregio Haaglanden en Crisisbeheersing
Binnen de Veiligheidsregio Haaglanden werken negen gemeenten samen ter voorbereiding op de bestrijding van rampen en zware ongevallen. De rampenbestrijding gebeurt samen met de politie, de brandweer en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, de GHOR.
Voor de gemeenten ligt het accent op de zogenaamde bevolkingszorg. Bevolkingszorg is een verzamelnaam van de gemeentelijke processen in de crisisbeheersing zoals advisering, planvorming, crisiscommunicatie, opvang en verzorging. Uitgangspunt is dat de gemeente bevordert dat burgers zichzelf zo goed mogelijk kunnen redden. Voor de samenwerkende gemeenten levert Den Haag de Coördinerend Gemeentelijk Functionaris (CGF). Deze functionaris coördineert de maatregelen van de regiogemeenten bij de rampenbestrijding. Het gemeenschappelijke Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing ondersteunt de CGF hierbij. Den Haag faciliteert dit bureau namens de regiogemeenten.

Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV)
Het RSIV richt zich op de gezamenlijk prioriteiten uit het Regionaal Beleidsplan (RBP 2015-2018). Dit zijn geweld, woninginbraken, jeugdoverlast/ criminaliteit, ondermijning en maatschappelijke onrust. De prioriteiten sluiten aan bij het Haagse Integraal Veiligheidsplan 2015-2018. Het RSIV levert praktische handvatten, formats en tools en organiseert expertmeetings over verschillende thema’s. Overheden kunnen deze gebruiken bij de aanpak op lokaal of regionaal niveau. Door dit regionaal te doen, ontstaat eenheid van beleid en aanpak. Dat kan voorkomen dat problemen zich verplaatsen van de ene naar de andere gemeente en voorkomt dat elke gemeente opnieuw het wiel moet uitvinden. Voorbeelden uit het recente verleden zijn onder meer een regionaal handhavingsarrangement mensenhandel en een handreiking voor de bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit. In het RSIV participeren de gemeenten binnen de eenheid Den Haag, het OM en de politie-eenheid Den Haag.

Wat gaat het kosten in 2017?

Openbare orde en veiligheid

Realisatie

Begroting

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

56.069

61.054

55.246

54.545

53.867

53.866

Baten

3.545

920

920

920

920

920

Saldo

52.524

60.134

54.326

53.625

52.947

52.946

Saldo incidentele baten en lasten

-3.008

-

-

-

-

-

Structureel saldo programma

55.532

60.134

54.326

53.625

52.947

52.946

In 2016 zijn de lasten op programma Veiligheid € 61,0 mln. In 2017 en verder dalen de lasten naar
€ 55,2 mln. Een belangrijke oorzaak van die daling is het overhevelen van budgetten naar het nieuw gevormde Overzicht Overhead. Ook zijn in 2017 en daarna bepaalde incidentele middelen niet langer beschikbaar (Rijksgelden, het voormalige Veiligheidsfonds en de Programmareserve van het programma Veiligheid).

Financiële overzichten

Doorkijk programma per lasten- en batensoort in 2017

In het programma Veiligheid besteedt Den Haag in 2017 € 55,2 mln.. De begroting 2017 bestaat voor 70% uit de bijdrage aan de Veiligheidsregio Haaglanden voor de brandweer. Een grote post binnen de inkoop goederen en diensten is de aanpak van veelplegers en een bedrag van € 1,0 mln. voor pandbrigade. De gemeente koopt diverse trajecten in voor het begeleiden van deze categorie daders. Een ander grote post zijn preventiemaatregelen, waaronder cameratoezicht in de openbare ruimte en beschikbaar stellen van preventiemiddelen.

Doorkijk programma per activiteit in 2017

Verloop financiële overzichten

(bedragen x 1000,-)

Lasten (incl. reserves)

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten Gedrukte begroting 2016-2019

59.234

58.934

57.678

57.001

57.001

Reeds goedgekeurde mutaties

-

-

-

-

-

Subtotaal

59.234

58.934

57.678

57.001

57.001

Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota)

-

-

-

-

-

Autonome ontwikkelingen (overig)

-

-

-

-

-

Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken

-

-550

-

-

-

Neutrale mutaties in/tussen programma’s

1.820

-3.138

-3.133

-3.134

-3.135

Lasten Ontwerpbegroting 2017-2020

61.054

55.246

54.545

53.867

53.866

(bedragen x 1000,-)

Baten (incl. reserves)

2016

2017

2018

2019

2020

Baten Gedrukte begroting 2016-2019

920

920

920

920

920

Reeds goedgekeurde mutaties

-

-

-

-

-

Subtotaal

920

920

920

920

920

Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota)

-

-

-

-

-

Autonome ontwikkelingen (overig)

-

-

-

-

-

Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken

-

-

-

-

-

Neutrale mutaties in/tussen programma’s

-

-

-

-

-

Baten Ontwerpbegroting 2017-2020

920

920

920

920

920

Voorzieningen 2017

Beginsaldo

Dotaties

Bestedingen

Eindsaldo

Voorziening Overgangsregeling FLO

6.606

2.522

1.807

7.321

6.606

2.522

1.807

7.321

Producten

Brandweer en rampenbestrijding

Bijdrage aan veiligheidsregio.

 • Lasten € 40.570
 • Baten € 0
 • Saldo € 40.570

Strandveiligheid

Bijdrage aan veiligheidsregio.

 • Lasten € 854
 • Baten € 0
 • Saldo € 854

Bestrijding Onveiligheid

Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid via een gebiedsgerichte en persoonsgerichte aanpak.

 • Lasten € 13.822
 • Baten € 920
 • Saldo € 12.902

Bestrijding onveiligheid Deco

Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid via een gebiedsgerichte en persoonsgerichte aanpak.

 • Lasten € 0
 • Baten € 0
 • Saldo € 0